Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Γενική Επιχειρηματικότητα

  

Ποιες δραστηριότητες επωφελούνται και ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται να υπαχθούν

Γενικά
Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μέγεθος / ηλικία επιχειρήσεων
Δεν υφίστανται περιορισμοί μεγέθους και ηλικίας

Νομική μορφή
Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων (ατομικές, εμπορικές, αλλά και συνεταιριστικές επιχειρήσεις), υφιστάμενες ή υπό σύσταση.

Κλάδοι δραστηριότητας
Οι επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτοί που ισχύουν για το σύνολο του νόμου

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Ισχύουν τα γενικά προβλεπόμενα ύψη επενδύσεων

Ποιες δαπάνες ενισχύονται και με ποιο τρόπο

Ενισχυόμενες δαπάνες

Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

α) Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

β) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Συμπληρωματικά στις περιφερειακές ενισχύσεις ενισχύονται δαπάνες για:

  • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων ΜΜΕ,
  • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
  • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
  • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,
  • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

γ) Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για ΑΠΕ
Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, ενισχύονται μόνο για τις αντίστοιχες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων.

Είδη ενίσχυσης
α) φορολογική απαλλαγή ή
β) επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή
γ) επιδότηση μισθολογικού κόστους,

Ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης
Για τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις προϋποθέσεις (γεωγραφικές και άλλες) των Ειδικών Κατηγοριών Ενισχύσεων (άρθρο 12 Α.Ν.) προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης με επιχορήγηση (70% του προβλεπόμενου ορίου).

Ύψος ενίσχυσης
Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και β) για τις δαπάνες εκτός περιφερεαικών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη.
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000€. Το υπόλοιπο (μέχρι του ύψους της επένδυσης) μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο.

Αξιολόγηση
Οι αιτήσεις αξιολογούνται με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης.

Διαφορές με άλλα καθεστώτα του νόμου
Παρέχει ενισχύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων.