Εξοικονομώ Επιχειρώ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονομώ Επιχειρώ 2022

Προδημοσιεύθηκε ο Οδηγός της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ 2022 με στόχο την επιδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμιστεί το κτιριακό απόθεμα των επιχειρήσεων των παραπάνω κλάδων επιτυγχάνοντας μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά τουλάχιστον 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας μέχρι 31/12/2020. Οι επιχειρήσεις που θα εντάξουν τα ακίνητά τους στη συγκεκριμένη Δράση θα πρέπει να βεβαιώσουν τη νομιμότητα της κατασκευής, και εφόσον υφίστανται αυθαιρεσίες θα πρέπει να προβούν σε δήλωση υπαγωγής σε Νόμο Αυθαιρέτων. Στα πλαίσια υποβολής της αίτησης ένταξης θα πρέπει να υλοποιηθεί Ενεργειακός Έλεγχος ή να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατά περίπτωση.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, στην οποία ωστόσο μπορούν να περιλαμβάνονται κτίρια σε περισσότερες θέσεις αρκεί να ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια, αν και συζητείται να καταργηθεί ο συγκεκριμένος περιορισμός.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των Ωφελούμενων είναι η δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας ΑμΕΑ, η έκδοση τυχόν απαιτούμενων από το Νόμο αδειών για την εκτέλεση των εργασιών. Επιπρόσθετα ο επιδοτούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να έχει πιστοποιημένα ενεργειακά χαρακτηριστικά και να είναι σύγχρονος, καινούριος και αμεταχείριστος

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια που είναι ιδιόκτητα, αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει μίσθωση τουλάχιστον εξαετής από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης της επιχείρησης στη Δράση.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 100.000€ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες και από 50.000€ έως 500.000€ για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις με μέγιστη δυναμικότητα τις 100 κλίνες, αν και συζητείται να αυξηθεί το όριο στις 300 κλίνες.

Οι ενταγμένες προτάσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 18 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης, ενώ δαπάνες ίσες με το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός των πρώτων 9 μηνών από την ένταξη της πρότασης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,

• εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

• συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4342/2015 και την σχετική Υ.Α. 178679/04.07.2017.

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν. 4122/2013 και την σχετική Υ.Α. 178581/30-06-2017 για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.

• Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

• Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης

• Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

 

Δεν είναι επιλέξιμα:

• Εργασίες συντήρησης.

• Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).

• Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

• Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη.

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται μετά την υποβολή της αίτησης ένταξης, με εξαίρεση τις δαπάνες μελετών που είναι επιλέξιμες μετά τις 7/10/2022.

Η επιδότηση είναι 40% για τις υποστηρικτικές δαπάνες μελετών και 50% για τις δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ή 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις). 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι συγκριτική με κριτήρια αξιολόγησης την εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας ανά μ2 και ώρες λειτουργίας, και η αποδοτικότητα της επένδυσης ως προς το κόστος της επένδυσης.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Δεκεμβρίου 2022, το αργότερο τον Ιανουάριο του 2023.