Εξοικονομώ Επιχειρώ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονομώ Επιχειρώ 2024

Στις 11/3/2024 δημοσιεύθηκε ο Οδηγός της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ με στόχο την επιδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμιστεί το κτιριακό απόθεμα των επιχειρήσεων των παραπάνω κλάδων επιτυγχάνοντας μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά τουλάχιστον 35%, εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 40% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου κατά τουλάχιστον 2 ενεργειακές κατηγορίες (ή υποχρεωτικά στην κλάση Β+ όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση). Στο πλαίσιο αυτό η εξοικονόμηση αναμένεται να προκύψει από: 

α) την ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ και

β) με την εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που θα εντάξουν τα ακίνητά τους στη συγκεκριμένη Δράση θα πρέπει να βεβαιώσουν τη νομιμότητα της κατασκευής, και εφόσον υφίστανται αυθαιρεσίες θα πρέπει να προβούν σε δήλωση υπαγωγής σε Νόμο Αυθαιρέτων. Στα πλαίσια υποβολής της αίτησης ένταξης θα πρέπει να υλοποιηθεί Ενεργειακός Έλεγχος ή να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατά περίπτωση, εφόσον στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνονται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε μη κτιριακές υποδομές ή εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013 αντίστοιχα. Επιλέξιμα είναι τα κτίρια που κατατάσσονται βάσει του ΠΕΑ στην υφιστάμενη κατάσταση στην κλάση Γ έως και Η.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση, στην οποία ωστόσο μπορούν να περιλαμβάνονται κτίρια σε περισσότερες θέσεις, αρκεί να ανήκουν στην ίδια Περιφέρεια και να είναι διακριτά τα στοιχεία του κάθε κτιρίου/κτιριακής μονάδας στην πρόταση.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των Ωφελούμενων είναι η δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας ΑμΕΑ (τόσο κτιριακές υποδομές όσο και ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό), η έκδοση τυχόν απαιτούμενων από το Νόμο αδειών για την εκτέλεση των εργασιών. Επιπρόσθετα ο επιδοτούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να έχει πιστοποιημένα ενεργειακά χαρακτηριστικά και να είναι σύγχρονος, καινούριος και αμεταχείριστος

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια που είναι ιδιόκτητα, αλλιώς θα πρέπει να υπάρχει μίσθωση διάρκειας ίσης με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λογιστική απόσβεση της επένδυσης και που θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης και β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (*μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κτιριακές παρεμβάσεις και δαπάνες).

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 250.000€ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Εμπόριο και τις Υπηρεσίες και 500.000€ για τις επιχειρήσεις του τουρισμού. Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δε δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,45 Ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh), όπως προκύπτει από το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις με μέγιστη δυναμικότητα τις 200 κλίνες που λειτουργούν νόμιμα με μία από τις παρακάτω μορφές:

-Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014

-Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

-Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων

-Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις

-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

και που υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κ.Α.Δ. – 2008

Κωδικός Αριθμός

Δραστηριότητας: 55

Περιγραφή: Καταλύματα

55.1 (όλες
οι υποκατηγορίες)

Ξενοδοχεία
και παρόμοια καταλύματα

55.2 (όλες
οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19)

Καταλύματα διακοπών
και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης
(κάμπινγκ)

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Οι ενταγμένες προτάσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 15 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.07.2025.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

• παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

• παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

• παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

• παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

• εγκατάστασης ηλιοθερμικών συστημάτων,

• παρεμβάσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων κύριων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία),

• εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης,

• εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο (Building Energy Management System, Energy Management System)

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή, όπως ορίζεται από τον Ν. 4342/2015 και την σχετική Υ.Α. 178679/04.07.2017.

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, όπως ορίζεται από το Ν. 4122/2013 και την σχετική Υ.Α. 178581/30-06-2017 για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.

• Εφαρμογή και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

• Δαπάνες Συμβούλου διοίκησης και διαχείρισης της αίτησης

• Δαπάνες μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

Δεν είναι επιλέξιμες:

• Οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης

• Η αντικατάσταση καυστήρων και λεβήτων με καυστήρες ή λέβητες ορυκτών καυσίμων

• Εργασίες συντήρησης.

• Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα (πχ κουρτίνες, εσωτερικές περσίδες, κλπ).

• Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου

• Δαπάνες για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και των ενισχύσεων για τηλεθέρμανση και/ή τηλεψύξη

• Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, και τέλη.

Η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται μετά την υποβολή της αίτησης ένταξης, με εξαίρεση τις δαπάνες μελετών που είναι επιλέξιμες μετά τις 7/10/2022.

Η επιδότηση είναι 40% για τις υποστηρικτικές δαπάνες μελετών και 50% για τις δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ή 40% για τις μεσαίες και 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις) για μέτρα ενεργειακής απόδοσης ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ, όπου η επιδότηση είναι 40% για τις υποστηρικτικές δαπάνες μελετών και 65% για τις δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (ή 55% για τις μεσαίες και 45%  για τις μεγάλες επιχειρήσεις). 

Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι με σειρά προτεραιότητας και μέχρις εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος.

Η υποβολή των προτάσεων παρατείνεται έως τις 15 Απριλίου 2024 στις 18:00.