Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Belediyelerin hidroelektrik santralı kurması ve işletmesi mümkün müdür?

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca üretim faaliyeti gösterebilecek tüzel kişiler; özel sektör üretim şirketleri, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıkları, Elektrik Üretim Anonim Şirketinin yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri ile otoprodüktör ve otoprodüktör grupları olarak sayılmıştır. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince de elektrik üretim piyasasında faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur. (Kaynak: EPDK)