Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Bölgemizde kurulacak HES projesi için ÇED kararı alınmış mıdır? Projenin çevresel etkileri ve cansuyu miktarını nereden öğrenebilirim?

4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete”de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında; “Lisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete”de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararı ibraz etmesi” zorunluluğu eklenmiştir. Yönetmelik hükmü gereği, Kurumumuzdan lisans alması uygun bulunan üretim tesislerine ilişkin ÇED raporu, izin, ruhsat gibi diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü nezdinde Şirket tarafından yerine getirilmektedir. Lisans verilmesi uygun bulunan Şirketler için, ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararının Kurumumuza sunulmasını takiben lisans verilmektedir. Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü tarafından, ÇED işlemleri yürütülen projeler, ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı verilen projeler www.cedgm.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilmektedir. Hidroelektrik kaynaklı üretim tesislerinin yasal olarak bırakması gereken çevresel akış (cansuyu) miktarı ÇED kararı kapsamında ilgili idare tarafından belirlenmekte ve denetlenmekte, ayrıca bu karar kapsamında doğan yükümlülükler DSİ ile ilgili Şirket arasında imzalanan Su Kullanım Hakkı Anlaşmasına derç edilmektedir. (Kaynak: EPDK)