Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Elektrik piyasasında faaliyet göstermek için lisans almak zorunlu mudur?

Piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişilerin, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı faaliyetlerini gösterebilmek için lisans almaları zorunludur. Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanununun üçüncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ise 03.12.2010 tarihli ve 27774 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. (Kaynak: EPDK)