Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Elektrik üretim lisansı alan tüzel kiş bu lisansı başka bir firmaya devredebilir mi?

Konuya ilişkin olarak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ikinci ve üçüncü fıkraları “Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla aynı hak ve yükümlülüklerle eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir. Üretim veya otoprodüktör lisansı başvurusunda bulunmuş bir tüzel kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, bu tüzel kişinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca bölünmesi yoluyla veya aynı ortaklık yapısı ile kurulan bir başka tüzel kişiye, Kurul onayı alınmak kaydıyla devredilebilir. Bu fıkra kapsamındaki devir işleminin lisans sahibi bir tüzel kişiye ilişkin olması halinde, devralması onaylanan tüzel kişiye eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilir.” hükmünü amirdir. (Kaynak: EPDK)