Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Elektrik üretim lisansı alan tüzel kişilerin ortaklarının hisselerinin tamamını devretmeleri durumunda lisans da devralınmış olur mu?

Üretim lisansı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket ya da limited şirketlere elektrik üretim faaliyetinde bulunabilmeleri için verilen izni ifade etmektedir. Dolayısıyla, tüzel veya gerçek kişilerin ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirketin ortağı olarak piyasada faaliyet göstermesi mümkündür. Lisans genel hükümlerinde lisans sahibi tüzel kişinin adı ve lisans özel hükümlerinde ise doğrudan ve dolaylı ortaklık yapısı yer alır. Lisans sahibi olan Şirket, piyasada faaliyetlerinde tüzel kişi olarak dikkate alınmakta olup ortaklık yapısındaki değişiklikler ve hisse devirleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47 nci maddesi kapsamında Kurul onayına tabiidir. (Kaynak: EPDK)