Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Hidrolik kaynaklı üretim tesisi kurulmasına ilişkin lisans başvurusu prosedürü nasıldır?

Hidrolik kaynaklı elektrik üretimine uygun alanların belirlenmesi Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkisi dahilindedir. Başvuru yapılması uygun projeler DSİ internet sayfasında yayınlanarak özel sektör yatırımlarına açılmaktadır. Elektrik üretimine uygun alanın özel sektör tarafından bulunması durumunda, özel sektör yatırımcıları tarafından geliştirilen projelere ilişkin fizibilite raporları DSİ tarafından yapılan inceleme sonucu uygun bulunması ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereği DSİ ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazandıklarının belgelenmesi sonrasında Kurumumuza yapılan lisans başvurusu değerlendirmeye alınmaktadır. Kurumumuza yapılacak lisans başvurularına ilişkin prosedür ve başvuruda sunulması gereken bilgi ve belgeler www.epdk.org.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kurumumuz internet sayfasında “Lisans İşlemleri” başlığı altında ilan edilmektedir. Diğer taraftan, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun (Kanun) 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası; “Piyasada faaliyet gösterecek özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmaları ve anonim şirket olarak kurulmaları halinde, hisselerinin tamamının nama yazılı olması şarttır.” şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yabancı tüzel veya gerçek kişilerin ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir şirketin ortağı olarak piyasada faaliyet göstermesi mümkündür. (Kaynak: EPDK)