Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Hisse devri için yapılacak başvurularda hangi bilgi ve belgeler talep edilir?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca;
   a) Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,
      1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin sicil belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesinin birer nüshası,
      2) Tüzel kişiliği haiz ortakların anasözleşmeleri,
      3) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya hisse devrine taraf şirketlerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kişi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanı,
      4) Tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin isim ve adresleri ile adli sicil belgeleri,
      5) Tüzel kişinin yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortakları da kapsayacak şekilde ortaklık yapısına ilişkin bilgi ve belgeler,
   b) Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,
      1) Hisse devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanları ile devredenin tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu kararı,
      2) Gerçek kişinin adli sicil belgeleri,
      3) Gerçek kişinin, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname.
Kurum, Kurul onayı için gerekli inceleme ve değerlendirme sırasında ihtiyaç duyacağı ilave bilgi ve belgeleri hisse devrine taraf olan gerçek veya tüzel kişilerden isteyebilir.  
(Kaynak: EPDK)