Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Lisans başvurusunun geri çekilme talebi doğrultusunda teminat mektubunun irat kaydedilir mi?

Lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınan tüzel kişinin, lisans verilmesinin Kurul Kararı ile uygun bulunması sürecinden önce, başvurusunu geri çekmesi durumunda teminat mektubu ilgili tüzel kişiye iade edilir. İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişinin mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller ile tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumsuz kararının alınması hali dışında uygun bulma kararındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda lisans başvurusu aşamasında Kuruma vermiş olduğu ilk teminat mektubu irat kaydedilir. (Kaynak: EPDK)