Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Nasıl lisans başvurusunda bulunabilirim?

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisans başvurusu” başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası “Tüzel kişiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak için; Ek-1”de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve Ek-2”deki “Taahhütname” ile birlikte, Kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.” hükmünü amirdir. Bununla birlikte, piyasada faaliyet göstermek üzere lisans başvurusunda bulunacak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişilerin, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olarak kurulmuş olmaları zorunludur. (Kaynak: EPDK)