Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

YeniÇED Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi!

Tarih: 04/10/2013

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenledi. Yönetmeliğe tabi projelerde ÇED raporu yoksa, teşvik, onay, izin ve ruhsat da yok.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, bu yönetmeliğe tabi projeler hakkında “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Olumlu”, “ÇED Olumsuz”, “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararlarını verme yetkisi Bakanlığa ait olacak. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek yetki genişliği esasına göre Valiliklere devredebilecek.

PROJE SAHİPLERİ TAAHHÜTLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜ: Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje Tanıtım Dosyasını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere uymakla yükümlü olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşların isteyeceği konuya ilişkin her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlü olacak.

ÇED YOKSA TEŞVİK, ONAY, İZİN, RUHSAT DA YOK: Bu yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek. Bu Yönetmelik hükümlerine göre karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştirilmesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlandırılarak dosya iade edilecek.
 
HALKI BİLGİLENDİRME: Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Proje için verilecek özel formatın kapsamını belirlemek ve hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan komisyonun kapsamı belirlemesinden önce, Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte ve Valilikçe belirlenen yer ve saatte halkın katılımı toplantısı düzenlenecek.
 
ÇED UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ: Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesi şöyle:
Rafineriler, termik güç santralleri, nükleer yakıt tesisleri, metal endüstri tesisleri, tank hacminin 100 m³ ve üzeri olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal veya plastik maddelerin yüzeylerinin metalle kaplandığı tesisler veya yüzey temizleme işleminin yapıldığı tesisler, asbest çıkartılması ve asbest içeren ürünleri işleme veya dönüştürme tesisleri, fonksiyonel olarak birbirine bağlı çeşitli birimleri kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan kimya tesisleri, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin üretildiği tesisler, şehirlerarası yollar ve havaalanları, su yolları, limanlar ve tersaneler, 3 milyon m3 ve üzeri malzeme çıkarılması planlanan dip taraması projeleri, tehlikeli ve özel işleme tabi atıklar, günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri atıkların yakılması (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma ve benzeri termal bertaraf işlemleri), belediye atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların ara işleme tabi tutulması ve/veya düzenli depolanması için kurulacak tesisler. 10 milyon m3/yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya suyu yeraltında depolama projeleri. boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan ve akarsu havzaları arasında, 10 milyon m3/yıl ve üzeri su aktarma projeleri, elektrik enerjisi üretimi amacıyla kurulan su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3 ve üzeri olan baraj veya göletler), kurulu gücü 25 MWm ve üzeri olan hidroelektrik santralleri, kapasitesi 150 bin eşdeğer kişi ve/veya 30 bin m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri, günlük kapasitesi 100 ton ve üzeri kümes ve ahır gübrelerinin geri kazanılmasına ve/veya bertaraf edilmesine yönelik tesisler ,hayvan kesim tesisleri, hayvan yetiştirme tesisleri, kültür balıkçılığı projeleri, Bitkisel ürünlerden hamyağ üretimi veya rafinasyon işleminin yapıldığı tesisler [200 ton/gün yağ ve üzeri.(kekik, papatya ve benzeri esansiyel yağlar hariç)], süt işleme tesisleri (çiğ süt işleme kapasitesi 100 bin litre /gün ve üzeri), maya fabrikaları (25 bin ton/yıl ve üzeri), şeker fabrikaları, orman ürünleri ve selüloz tesisleri. Yıllık kapasitesi 3 bin ton ve üzeri olan kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya yıllık kapasitesi 3 bin ton ve üzeri olan boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, madencilik projeleri, 500 ton/gün ham petrol, 500 bin m3/gün doğal gaz veya kaya gazının çıkarılması, petrol, doğalgaz ve kimyasalların 40 km’den uzun 600 mm ve üzeri çaplı borularla taşınması, çimento fabrikaları, 33- 50 bin m3 ve üzeri kapasitede olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal madde dolum ve tahliye yapılan depolama tesisleri, ham deri işleme tesisleri (konfeksiyon ürünleri hariç) (2 bin ton/yıl ve üzeri), ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri (EK-1 ve EK-2’de yer alan projeler), pil ve akü üretim tesisleri (montaj yapılan tesisler hariç), tarım ilaçları ve/veya farmasötik ürünlerin etken maddelerinin üretildiği tesisler, motorlu taşıtların üretimi [Kara taşıtları (otomobil, otobüs ve benzeri); tarım makinaları (traktör, biçerdöver ve benzeri); iş makinaları (dozer, ekskavatör ve benzeri); savunma sanayi taşıtları (tank, zırhlı araç ve benzeri)] (Çatı hazırlama ve boyahane bölümlerini içermeyen, tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (10 bin adet/yıl ve üzeri)], demiryolu taşıtlarının üretiminin yapıldığı tesisler (Tüm parçaların sadece montajının yapıldığı tesisler hariç) (bin adet/yıl ve üzeri), motorlu hava taşıtlarının üretimi, cam, cam elyafı, taş yünü, ve benzeri üretim tesisleri (100 bin ton/yıl ve üzeri), lastik üretim tesisleri, seramik veya porselen üretimi yapan tesisler (hammadde kapasitesi 100 bin ton/yıl ve üzerinde olanlar), turizm konaklama tesisleri (500 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri), toplu konut projeleri (2 bin konut ve üzeri), 46- 500 yatak ve üzeri kapasiteli hastaneler, golf tesisleri (50 hektar ve üzeri), alışveriş merkezleri (50 bin m2 ve üzeri kapalı inşaat alanı), türbin sayısı 20 ve üzeri olan rüzgar enerji santralleri, 50- Jeotermal enerji santralleri. Güneş enerjisi santralleri (kapladığı alan 20 hektar ve üzeri),154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim hatları.”
 
 
Kaynak: enerjigazetesi.com