Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του ΥΠΕΝ “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις” που στόχο έχει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 30% για κάθε επιχείρηση.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού που αφορά στα εξής:

 • Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
 • Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
 • Έξυπνες συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

 

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες) που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31/12/2023. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής και θα πρέπει να έχει εκδώσει το Α’ ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ή εντός 20 ημερών από την ως άνω ημερομηνία υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Το ποσοστό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 50% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό τις 20.000 Ευρώ, δηλαδή το μέγιστο ύψος ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 10.000 Ευρώ. Αντίστοιχα για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40% με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό τις 25.000 Ευρώ, δηλαδή το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 10.000 Ευρώ.

Μέγεθος
επιχείρησης

Μέγιστη ενίσχυση 

(άνευ ΦΠΑ)

Μέγιστος
προϋπολογισμός 

επιλέξιμων δαπανών 

(άνευ ΦΠΑ)

Ένταση
ενίσχυσης

Μικρή

10.000€

20.000€

50%

Μεσαία ή Μεγάλη

10.000€

25.000€

40%

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

Δαπάνες εξοπλισμού για:

 • αγορά ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
 • αγορά ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
 • αγορά έξυπνων συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες υπηρεσιών για:

 • εκτέλεση των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (πχ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής, κτλ.)
 • έκδοση δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που δηλώθηκε στην αίτηση
 • υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση, όπως και ο ΦΠΑ.

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 21/2/2024, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκριση της αίτησης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/2/2024 έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος και η αξιολόγηση των προτάσεων είναι με βάση σειρά προτεραιότητας (First In-First Out).