Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Παράταση στα φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών για ενεργειακές κοινότητες και Δυτ. Μακεδονία

Ενεργειακές διατάξεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με τα υβριδικά, τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ, την αδειοδότηση των μονάδων της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, την προσαρμογή των χωρικών δεδομένων για τις άδειες παραγωγής και τις οφειλές στους διαχειριστές.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αναστέλλονται έως την 31η .3.2022 η υποβολή των αιτήσεων, η χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την αδειοδότηση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με παραγωγή ΑΠΕ (υβριδικά). Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: “αντιμετωπίζεται το πρόβλημα άναρχης και ανορθολογικής ανάπτυξης σταθμών που συνδυάζουν μονάδες ΑΠΕ με διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη διαμόρφωση του οικείου θεσμικού πλαισίου”.

ΑΠΕ: Τρείς μήνες παράταση για την υποβολή πολυγώνων

Επίσης, η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), ως προς την υποχρέωση προσαρμογής πολυγώνων από κατόχους Αδειών Παραγωγής, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Φωτοβολταϊκά Ενεργειακών Κοινοτήτων και φωτοβολταϊκά στη Δ. Μακεδονία

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται διότι “η είσοδος των φ/β σταθμών που αναπτύσσονται από ΕΚοιν καθώς και αυτών που εγκαθίστανται στη Δυτική Μακεδονία, σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες (εξαιτίας της έξαρσης της πανδημίας covid-19) και στα πλαίσια της απολιγνιτοποίησης και πράσινης μετάβασης θα έθετε σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ (Β’ 4893/31.12.2019) για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, θα μείωνε το επενδυτικό ενδιαφέρον και θα αποδυνάμωνε τον θεσμικό ρόλο των ΕΚΟΙΝ στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορία”.

Συγκεκριμένα με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται το ζήτημα της λειτουργίας φ/β σταθμών που εγκαθίστανται στη Δυτική Μακεδονία και αποσαφηνίζονται οι ακριβείς διαδικασίες για την έκδοση άδειας για την κατασκευή σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κατά παρέκκλιση της πολεοδομικής νομοθεσίας:

«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η Ιουλίου 2022, να συνάψει περισσότερες από δύο (2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως μισό (0,5) MW έκαστος, χωρίς την προηγούμενη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.»

«3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν εφαρμόζεται η παρ. 3δ και οι προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β και 3ζ παρατείνονται κατά δεκαοκτώ (18) μήνες.»

Παλιές αιτήσεις για Φωτοβολταϊκά σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη

«3η. Αιτήσεις χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2019, και οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω έλλειψης τυπικής πληρότητας, του οικείου φακέλου, δύναται να επαναϋποβληθούν μέχρι τις 31.3.2022, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκτός των εγγράφων τεκμηρίωσης της κυριότητας ή της νόμιμης χρήσης των εκτάσεων που εγκαθίσταται ο σταθμός τα οποία προσκομίζονται κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Για τους σταθμούς αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις των περ. α) και β) της παρ. 3α. Για τους σταθμούς αυτούς η οριστική προσφορά σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα. Επίσης για τους σταθμούς αυτούς τα αιτήματα σχετικά με την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων εξετάζονται κατά προτεραιότητα.».

 

(energypress)