Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

ΡΑΕ: Τι ισχύει για την παράταση ενεργοποίησης σταθμών ΑΠΕ διαγωνισμών και τις εγγυητικές επιστολές

Σε διευκρινίσεις προέβη σήμερα η ΡΑΕ αναφορικά με την παράταση των προθεσμιών για την ενεργοποίηση σταθμών ΑΠΕ που επελέγησαν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και την παράταση των προσκομισθεισών Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης.

Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια της από 24.11.2021 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του νέου σχήματος στήριξης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με τη χορήγηση ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, και στο πλαίσιο της εξειδίκευσής τους και της θέσης τους σε εφαρμογή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα στοιχεία που άπτονται της υποχρέωσης προσκόμισης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, για λόγους νομικής ασφάλειας και επενδυτικής βεβαιότητας:

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 «Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149/09.08.2016), «5. Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται: α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, β) στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία, καθώς και την κατασκευή και ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών που επελέγησαν σε αυτή, […]».

Βάσει της ανωτέρω νομοθετικής εξουσιοδότησης, έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 417/2016 (ΦΕΚ Βʼ 3627/2016), 321/2018 (ΦΕΚ Β’ 1466/2018), 1026/2018 (ΦΕΚ Β’ 4784/2018), 230/2019 (ΦΕΚ Β’ 656/2019), 441/2019 (ΦΕΚ Β’ 1558/2019), 828/2019 (ΦΕΚ Β’ 3578/2019), 204/2020 (ΦΕΚ Β’ 352/2020), 834/2020 (ΦΕΚ Β’ 2108/2020) και 1648/2020 (ΦΕΚ Β’ 5760/2020) Αποφάσεις της ΡΑΕ για την προκήρυξη ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στις οποίες έχει ενσωματωθεί ως Παράρτημα υπόδειγμα της προσκομιστέας Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Ειδικότερα, το σχετικό υπόδειγμα προβλέπει σαφώς ότι η παράταση της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσης συνεπιφέρει την ισόχρονη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής, δεδομένου του άρρηκτου δεσμού τους. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της ΡΑΕ της προθεσμίας των … (…) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης […] η διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης». Προφανώς, για τους ίδιους πραγματικούς και νομικούς λόγους, η διάρκεια των Εγγυητικών Επιστολών ομοίως παρατείνεται, κατ’ ακολουθία της χορήγησης –δυνάμει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης– παράτασης ως προς την προθεσμία υλοποίησης της εκάστοτε επιβαλλόμενης ενέργειας, για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της οποίας απαιτήθηκε η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην παράταση των τιθέμενων προθεσμιών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης σταθμών που έχουν επιλεγεί μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α` 149/09.08.2016), διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις έργων, τα οποία καταλαμβάνονται από τις προαναφερόμενες παρατάσεις και, συνεπώς, η διάρκεια της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, που προσκομίσθηκε στο πλαίσιο της οικείας ανταγωνιστικής διαδικασίας, παρατείνεται αντιστοίχως:

Α) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. (β) του άρθρου 122 «Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ» του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/07.05.2020), «Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) μήνες: […] β) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α` 149), όπως ισχύει, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021».

Από την ανωτέρω παράταση προθεσμιών καταλαμβάνονται τα έργα που επελέγησαν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών δυνάμει των υπ’ αριθμ. 649/2018, 1230/2018, 436/2019, 705/2019, 1246/2019 και 675/2020 Αποφάσεων ΡΑΕ. Επιπλέον, από την εν λόγω παράταση καταλαμβάνονται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 5 MW που επελέγησαν μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1142/2020 Απόφασης ΡΑΕ.

Β) Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. (β) του άρθρου 93 «Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ Α’ 63/17.4.2021), «Παρατείνεται κατά δέκα (10) μήνες: […] β) η προθεσμία για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)».

Από την ανωτέρω παράταση προθεσμιών καταλαμβάνονται τα έργα που επελέγησαν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών δυνάμει των υπ’ αριθμ. 649/2018, 1230/2018, 436/2019, 705/2019, 1246/2019, 675/2020 και 1142/2020 Αποφάσεων ΡΑΕ.

Γ) Τέλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5Α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 121 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92/07.05.2020), «5Α. Οι προθεσμίες ενεργοποίησης της σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν επιλεγεί σε διενεργηθείσες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών παρατείνονται κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στην προκήρυξη κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προβλέπονται προθεσμίες υλοποίησης σταθμών μεγαλύτερες κατά δώδεκα (12) μήνες, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίσταται για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.»

Από την ανωτέρω παράταση προθεσμιών καταλαμβάνονται τα έργα που επελέγησαν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών δυνάμει των υπ’ αριθμ. 649/2018, 1230/2018, 436/2019, 705/2019, 1246/2019, 675/2020 και 1142/2020 αποφάσεων ΡΑΕ, εφόσον κατά τον χρόνο διενέργειας της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών υφίστατο για τον επιλεγέντα παραγωγό υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να υλοποιηθεί ο σταθμός Α.Π.Ε..

Σε υλοποίηση της από 02.12.2021 απόφασης της Ολομέλειας της ΡΑΕ.