Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Απλούστευση αδειοδότησης ΑΠΕ • Τι προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο • Το πλήρες κείμενο (06/03/2020)

78152
 
 
Τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απλούστευση της αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων γενικά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ειδικότερα.
 
Στόχος των ρυθμίσεων, όπως επισημαίνει ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων στην επενδυτική δραστηριότητα αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
 
Για τις ανανεώσιμες πηγές η βασική ρύθμιση προβλέπει την αντικατάσταση της ‘Αδειας Παραγωγής που απαιτείται σήμερα στην έναρξη της διαδικασίας από τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την οποία θα ξεκινά στο εξής η διαδικασία αδειοδότησης των έργων, χωρίς να προηγείται αξιολόγηση της βιωσιμότητας των έργων και της δυνατότητας υλοποίησής τους.
 
«Η νέα Βεβαίωση θα αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για τον επενδυτή, κατοχυρώνοντας τη θέση του σταθμού του, αλλά και μοχλό πίεσης προς αυτόν προκειμένου να υλοποιήσει το έργο, λόγω των προθεσμιών που τίθενται για τα επόμενα βήματα της αδειοδοτικής διαδικασίας, προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ της Βεβαίωσης του», τονίζει το ΥΠΕΝ.
 
Με το ίδιο νομοσχέδιο επιταχύνεται και απλουστεύεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων:
  • Κατά τον έλεγχο πληρότητας προβλέπεται ότι, μετά από άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, ο φάκελος θεωρείται πλήρης. Επίσης, κατά τη διαδικασία γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ορίζεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών, οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές, με εξαίρεση τις ουσιώδεις γνωμοδοτήσεις για την υποβολή των οποίων υποχρεούται να συγκληθεί το Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) ή το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) εντός 20 ημερών. Ομοίως σε περίπτωση αρνητικών γνωμοδοτήσεων που θεωρούνται ουσιώδεις το ΚΕΣΠΑ ή το ΠΕΣΠΑ συγκαλείται υποχρεωτικά εντός 20 ημερών και αποφαίνεται επί της αρνητικής γνωμοδότησης.
  • Αυξάνεται από 10 σε 15 χρόνια η διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή υπό το πρίσμα των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Επιπλέον, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ για έξι έτη για έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν Οικολογική Διαχείριση και για τέσσερα έτη για όσα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν ISO 14001, ενώ στην ισχύουσα νομοθεσία η διάρκεια της παράτασης είναι τα δύο έτη.
  • Προβλέπεται δυνατότητα εμπλοκής πιστοποιημένων αξιολογητών, εγγεγραμμένων στο μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο αξιολογητής μπορεί να επιλεγεί είτε από τον φορέα του έργου είτε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εξαρχής, καθώς και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και είναι επιφορτισμένος με τη διεκπεραίωση όλων των σταδίων έως και την υποβολή σχεδίου ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης. Στους πιστοποιημένους αξιολογητές μπορεί επίσης να ανατεθεί η διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
Δείτε παρακάτω τα επίμαχα άρθρα:
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. – Α΄ ΦΑΣΗ

Άρθρο 10 Ορισμοί
1. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.
2. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ή Βεβαίωση: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, πιστοποιεί την καταχώρηση του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
3. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων: Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος, πιστοποιεί την καταχώρηση του κατόχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση για Ειδικά Έργα και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
4. Διαδικασία Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση ή Διαδικασία Αδειοδότησης: Η διαδικασία, η οποία άρχεται με την υποβολή αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 19 κατά περίπτωση του παρόντος και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης.
5. Ειδικά Έργα:
(α) οι Υβριδικοί Σταθμοί,
(β) οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α. Eγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των τριανταπέντε (35) MW,
(γ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας,
(δ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με α/α 17 του πίνακα 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),
(ε) οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στα δίκτυα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,
(στ) τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα,
(ζ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που συνδέονται με το Σύστημα μέσω νέας αυτοτελούς υποθαλάσσιας διασύνδεσης,
(η) οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Εγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής άνω των δεκαπέντε (15) MW.
6. Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (ΗΜΠΗΕ Α.Π.Ε.-Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή ΗΜΠΗΕ) ή Ηλεκτρονικό Μητρώο: Το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο τηρεί ο Φορέας Αδειοδότησης και στο οποίο καταχωρούνται οι αιτήσεις και εκδίδονται οι Βεβαιώσεις και οι Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων. Το μητρώο αυτό διαλειτουργεί με συστήματα των λοιπών φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και με συστήματα των αρμόδιων Διαχειριστών.
7. Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα: Αιολικά πάρκα, τα οποία εγκαθίστανται εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου.
8. Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων ή Κανονισμός Βεβαιώσεων: Ο Κανονισμός του άρθρου 18 του παρόντος.
9. Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής Σταθμού Α.Π.Ε. ή Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής: Η ηλεκτρική ισχύς που επιτρέπεται να παρέχεται, κατά ανώτατο όριο, από σταθμό Α.Π.Ε. στο σημείο σύνδεσής του με το Δίκτυο. Επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στον Κανονισμό. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύος θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δεκαπέντε λεπτών.
10. Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση ή Φορέας Αδειοδότησης: Ως Φορέας Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση κατά τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 και του άρθρου 2 παρ. 1 και παρ. 3 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν.
Άρθρο 11 Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
1. (α) Η δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή έχουν νομίμως εξαιρεθεί από την υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και σε όσους έχει χορηγηθεί και ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή χορηγείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, νοείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων αντίστοιχα κατά τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι οποίες αναφέρονται στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νοείται ότι αναφέρονται και στη Βεβαίωση καθώς και στη Βεβαίωση Ειδικών Έργων.
2. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται από τον Φορέα Αδειοδότησης Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Α΄ Φάση κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων). Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του ίδιου κύκλου.
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο διεκπεραιώνει τη συνολική διαδικασία υποβολής κάθε αίτησης, μέσω κατάλληλου περιβάλλοντος και με ειδικούς κωδικούς χρήστη και πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, οι οποίοι δύναται να συμπίπτουν με κωδικούς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS).
3. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικώς οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Είναι τυπικά πλήρης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
(β) Συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης του εφάπαξ τέλους του άρθρου 16 του παρόντος.
(γ) Η θέση εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., εφόσον οι περιοχές αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο, ώστε να διασφαλίζεται η κατ’ αρχήν προστασία του περιβάλλοντος.
(δ) Τηρούνται οι περιορισμοί του μεγέθους των πολυγώνων του προτεινόμενου έργου, οι ελάχιστες και μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των μονάδων παραγωγής του ίδιου του σταθμού και των μονάδων παραγωγής των γειτονικών σταθμών και οι αποστάσεις των μονάδων παραγωγής από τα όρια του πολυγώνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος.
(ε) Το προτεινόμενο έργο απεικονίζεται γεωγραφικά σε ειδική προσβάσιμη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
(στ) Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος του άρθρου 7 παρ. 3α εδάφιο δ του ν. 4414/2016, όπως ισχύει για τις περιπτώσεις σταθμών που αφορά, κατά τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Οι μέτοχοι/εταίροι νομικών προσώπων, πλην των εισηγμένων εταιρειών, γνωστοποιούνται μέχρι φυσικού προσώπου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
4. Εφόσον η αίτηση της παρ. 2 υποβάλλεται παραδεκτώς κατά τα ανωτέρω, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων.
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της περίληψης, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.
Αντιρρήσεις που υποβάλλονται εκπροθέσμως ή από πρόσωπα που δεν έχουν έννομο συμφέρον ή δεν συνοδεύονται από στοιχεία για την τεκμηρίωσή τους, απορρίπτονται χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια ως απαράδεκτες.
Ο Φορέας Αδειοδότησης ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί κατά της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει τις απόψεις του επί των αντιρρήσεων αυτών εντός προθεσμίας που τάσσεται από τον Φορέα Αδειοδότησης, η οποία δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
Σε περίπτωση διαδικασίας ελέγχου αντιρρήσεων κατά τα ανωτέρω, συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.
5. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωρευτικώς οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
(α) Δεν τίθενται θέματα που έχουν γνωστοποιηθεί στο Φορέα Αδειοδότησης με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με:
(i) Την εθνική ασφάλεια,
(ii) Τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.
(β) Η αίτηση δεν αφορά περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 13 του παρόντος.
(γ) Ο αιτών δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε (ειδική) εκκαθάριση, αναγκαστική και ειδική διαχείριση, παύση πληρωμών, συνδιαλλαγή-εξυγίανση και δεν έχει κατατεθεί αίτηση ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.
(δ) Υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής του τέλους του άρθρου 17 του παρόντος.
6. Η Βεβαίωση εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός είκοσι (20) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Η Βεβαίωση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση φέρει ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
(α) Το όνομα/επωνυμία του καταχωρούμενου Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού.
(β) Την τεχνολογία ή μορφή Α.Π.Ε. ή και το πρωτογενές καύσιμο προκειμένου για σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..
(γ) Την Εγκατεστημένη Ισχύ και τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής του σταθμού.
(δ) Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, τον αριθμό των ανεμογεννητριών και τη διάμετρο της φτερωτής της κάθε ανεμογεννήτριας, καθώς και τον αριθμό των ισοδυνάμων τυπικών ανεμογεννητριών που αντιστοιχούν στο πλήθος και τα χαρακτηριστικά των Α/Γ του έργου, για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης της φέρουσας ικανότητας του ΟΤΑ εγκατάστασής τους.
(ε) Τη θέση εγκατάστασης του σταθμού.
(στ) Τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης.
(ζ) Τυχόν ειδικούς όρους.
Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
7. Σε περίπτωση απόρριψης από το Φορέα Αδειοδότησης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, ο αιτών λαμβάνει γνώση μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η σχετική πράξη δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Κατά της Βεβαίωσης, καθώς και κατά της απόρριψης αίτησης για χορήγηση Βεβαίωσης, χωρεί αίτηση αναθεώρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 (Α’ 179). Σε περίπτωση αίτησης αναθεώρησης συνεχίζει να δεσμεύεται ο φυσικός χώρος που καταλαμβάνει το προτεινόμενο έργο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασής της.
Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για χορήγηση Βεβαίωσης, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από τη γνωστοποίηση της απόρριψης της αίτησης.
8. Η Βεβαίωση τροποποιείται οποτεδήποτε εκτός κύκλου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό και:
(α) Εφόσον δεν μεταβάλλονται στοιχεία που επηρεάζουν την αποδοχή ή μη της αίτησης κατά τις παραγράφους 3 και 5 ανωτέρω.
(β) Εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μετάπτωση του έργου στην κατηγορία των Ειδικών Έργων.
(γ) Εφόσον η σκοπούμενη τροποποίηση δεν έχει ως συνέπεια τη μη συμμόρφωση του σταθμού με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περίπτωση 3 (γ) του παρόντος άρθρου.
(δ) Σε περίπτωση αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής όχι μεγαλύτερη από 10% της αρχικής Άδειας ή Βεβαίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος.
(ε) Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής ή εταιρικής σύνθεσης του νομικού προσώπου που κατέχει την Άδεια Παραγωγής ή τη Βεβαίωση, εφόσον, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, δεν επηρεάζεται η συμμόρφωση του αιτούντος και των διοικητών, μετόχων ή εταίρων του με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 ,.
9. Η Βεβαίωση δύναται να τροποποιείται αποκλειστικά εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, κατόπιν αίτησης του κατόχου, η οποία υποβάλλεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Όταν μεταβάλλονται τα όρια του πολυγώνου, εκτός από τις περιπτώσεις μείωσης εντός των εγκεκριμένων ορίων,
(β) Σε περιπτώσεις αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής σε ποσοστό άνω του 10% της αρχικής Άδειας ή Βεβαίωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του παρόντος,
(γ) Σε περιπτώσεις αποξήλωσης και αντικατάστασης του σταθμού Α.Π.Ε..
10. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Βεβαίωσης ως προς την πρωτογενή μορφή Α.Π.Ε..
11. Η αίτηση για τροποποίηση Βεβαίωσης εντός κύκλου συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους του άρθρου 16 του παρόντος.
Για την αποδοχή τροποποίησης Βεβαίωσης καταβάλλεται το τέλος του άρθρου 17 του παρόντος.
12. Η τροποποίηση εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης. Η ισχύς της τροποποίησης άρχεται από την αποτύπωση της μεταβολής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
13. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Βεβαίωσης σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.
14. Ο κάτοχος Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής μπορεί να μεταβιβάζει τη Βεβαίωση του σε άλλα πρόσωπα, εφόσον υποβληθεί οποτεδήποτε αίτηση στον Φορέα Αδειοδότησης από τον ίδιο και τον υποψήφιο αποκτώντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο για τις αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά στο όνομα του νέου κατόχου.
15. Κατά της μεταβίβασης ή τροποποίησης καθώς και κατά της απόρριψης αίτησης για τροποποίηση ή μεταβίβαση χωρεί αίτηση αναθεώρησης κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011 και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
16. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 του παρόντος, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.
17. Στον Κανονισμό του άρθρου 18 του παρόντος εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά και στοιχεία, τα οποία υποβάλλει ο αιτών, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, των άρθρων 11 έως 17 καθώς και των άρθρων 19 και 21 έως 25 του παρόντος.
Άρθρο 12 Διασφάλιση Υλοποίησης των Έργων
1. Η Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (25) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι ίσο χρόνο.
Η χορήγηση Βεβαίωσης δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο της αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και των Ειδικών Έργων, όπως η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
Οι αδειοδοτούσες αρχές και ο αρμόδιος Διαχειριστής ενημερώνουν αμελλητί το Ηλεκτρονικό Μητρώο για την πορεία αδειοδότησης του έργου, ιδίως δε για την κατάθεση φακέλου για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την Οριστική Σύνδεση του Σταθμού.
2. Η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει:
α) Για φωτοβολταϊκούς και χερσαίους αιολικούς σταθμούς, εάν:
(αα) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Για τους σταθμούς που εγκαθίστανται σε περιοχές NATURA η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δώδεκα (12) μήνες.
(ββ) Εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης δεν έχει γίνει αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης με συνυποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής όπου απαιτείται, ή σε περίπτωση κορεσμένων δικτύων, εάν εντός 30 μηνών δεν έχει κατατεθεί αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης συνοδευόμενη από ΑΕΠΟ.
β) Για τις λοιπές τεχνολογίες σταθμών Α.Π.Ε., πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, και για τους υβριδικούς σταθμούς Α.Π.Ε., εάν εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
γ) Για τους σταθμούς Α.Π.Ε., πλην των υβριδικών σταθμών, που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων εφαρμόζεται το διπλάσιο χρονικό διάστημα από τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.
3. Οι προθεσμίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να παρατείνονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης δηλώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο την πρόθεσή του για την ολοκλήρωση του έργου και καταβάλει Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης το οποίο ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά MW Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών ή παράλειψης πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό, η Βεβαίωση παύει αυτοδικαίως και το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δεν επιστρέφεται.
4. Σε περίπτωση παύσης ισχύος της Βεβαίωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Η παύση ισχύος αποτυπώνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και από το χρόνο αυτό αποδεσμεύεται η έκταση που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης του σταθμού αυτού και ο τυχόν δεσμευθείς ηλεκτρικός χώρος για το υπόψη έργο, με σχετική ενημέρωση του αρμοδίου Διαχειριστή.
5. Η Βεβαίωση ανακαλείται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό.
6. Σε περίπτωση παύσης ισχύος ή ανάκλησης, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από το μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία της καταχώρησης στο Μητρώο της παύσης ισχύος ή της ανάκλησης της Βεβαίωσης.
7. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τη ισχύ των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.
8. Οι προθεσμίες του παρόντος άρθρου αναστέλλονται μόνο λόγω δικαστικής αναστολής ισχύος οποιωνδήποτε εκ των αδειών ή εγκρίσεων του έργου και για όσο διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή.
Άρθρο 13 Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών Α.Π.Ε.
1. Όσον αφορά στους αιολικούς σταθμούς δεν επιτρέπεται:
(α) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών του ίδιου σταθμού, να είναι μεγαλύτερη από 5*D.
(β) Η απόσταση μεταξύ ανεμογεννητριών να είναι μικρότερη από 2,5*D, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..
Για το παραπάνω ως D θεωρείται η μεγαλύτερη διάμετρος των γειτονικών ανεμογεννητριών.
(γ) Τα όρια του πολυγώνου να εκτείνονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 3,5*D από τις θέσεις των ανεμογεννητριών.
2. Όσον αφορά φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους σε δημόσιες εκτάσεις, το πολύγωνο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 30στρ./MW. Εφόσον το πολύγωνο είναι μεγαλύτερο από 30στρ./MW, ο αιτών υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ότι έχει εξασφαλίσει το δικαίωμα νόμιμης χρήσης μη δημόσιας έκτασης για το υπερβάλλον τμήμα της έκτασης.
3. Ειδικά για Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ), η αίτηση της παρ. 3 του άρθρου 3 πρέπει να συνοδεύεται από:
(α) Αποτύπωση της κοίτης του υδατορεύματος, στην οποία εγκαθίσταται το προτεινόμενο έργο, σε συνολικό μήκος, το οποίο περιλαμβάνει: α)το μήκος εκτροπής (L) από την υδροληψία έως το σταθμό παραγωγής, β) μήκος κοίτης L ανάντη της υδροληψίας και γ) μήκος κοίτης L κατάντη του σταθμού παραγωγής (συνολικό μήκος 3ΧL).
(β) Προσδιορισμό του πολυγώνου, το οποίο ορίζεται με άξονα την κοίτη του υδατορεύματος και πλάτος 100 m εκατέρωθεν αυτής το οποίο ξεκινά από σημείο της κοίτης 10%*L ανάντη της υδροληψίας και τελειώνει σε σημείο της κοίτης 10%*L κατάντη του σταθμού παραγωγής. Το πολύγωνο περικλείει τις θέσεις υδροληψίας και σταθμού και το τμήμα που βρίσκεται σε μήκος 10% του μήκους εκτροπής ανάντη και κατάντη του έργου.
(γ) Σε περίπτωση σημειακών έργων (φράγμα με ενσωματωμένο το σταθμό παραγωγής), προσδιορισμό πολυγώνου σύμφωνα με τη διαμορφούμενη λεκάνη κατάκλυσης και 50μ περιμετρικά αυτής.
(δ) Σε περίπτωση έργων που εγκαθίστανται σε δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, δεν απαιτείται ο προσδιορισμός πολυγώνου και αποτυπώνεται μόνο η θέση του σταθμού.
Άρθρο 14 Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα
1. Οι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος σε αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μέχρι τον Νοέμβριο κάθε έτους, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή ή κοινή εισήγηση των αρμόδιων Διαχειριστών, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ μέχρι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Η απόφαση της ΡΑΕ περιλαμβάνει μία σαφώς ορισμένη περιοχή του Δικτύου ή και του Συστήματος που είναι κορεσμένη και καθορίζει την τυχόν δυνατότητα απορρόφησης ισχύος ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
2. Με τον Κανονισμό ορίζονται ειδικότερα θέματα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα διακριτά για περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
α) Την κατανομή του διαθέσιμου περιθωρίου απορρόφησης μεταξύ κατηγοριών παραγωγών.
β) Τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων, καθώς και της χορήγησης αυτών.
γ) Τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης καθώς και χορήγησης προσφορών σύνδεσης.
δ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού εφαρμόζονται οι ισχύουσες αποφάσεις της ΡΑΕ σχετικά με τις περιοχές με κορεσμένα Δίκτυα.
3. Για σταθμούς για τους οποίους έχει εκδοθεί Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων και οι οποίοι εγκαθίστανται σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα ισχύουν τα κάτωθι:
α) Για τις νησιωτικές περιοχές, εξαιρούμενης της Εύβοιας, δεν επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής του σταθμού.
β) Για τις λοιπές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας επιτρέπεται η αύξηση της μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10% της ισχύος παραγωγής της αρχικής Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων.
4. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύναται να τροποποιούνται με τον Κανονισμό.
Άρθρο 15 Επικαλύψεις και Συγκρούσεις
1. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων, που παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης πρωτογενούς ενέργειας ή προκαλούν υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας και εφόσον δεν συντρέχει υποχρέωση προτεραιότητας εξέτασης βάσει διατάξεων νόμου, ο Φορέας Αδειοδότησης ζητά από τους αιτούντες τη διευθέτηση της εδαφικής επικάλυψης, ενεργειακής αυτοτέλειας ή της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης, εντός τακτής προθεσμίας σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
2. Ειδικά για αιολικούς σταθμούς, σε περίπτωση υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας, ο Φορέας Αδειοδότησης απευθύνεται στον οικείο Ο.Τ.Α. για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εγκατάστασης Α/Γ στο δήμο αυτό, όπως αυτό προβλέπεται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε..
3. Σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε., ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση και οι αιτήσεις που αφορούν στα εμπλεκόμενα έργα εξετάζονται βάσει κριτηρίων, όπως ενδεικτικά η ύπαρξη τίτλου κυριότητας ή κατοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, κατά τη συγκριτική αξιολόγηση εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’ 2373/2011), όπως ισχύει.
4. Κατά τη διάρκεια της συγκριτικής αξιολόγησης, λόγω υπέρβασης φέρουσας ικανότητας, αναστέλλεται η χορήγηση Βεβαιώσεων επόμενων κύκλων στον Ο.Τ.Α. εγκατάστασης των υπό συγκριτική αξιολόγηση σταθμών Α.Π.Ε..
Άρθρο 16 Μείωση εφάπαξ τέλους υποβολής αίτησης
1. To εφάπαξ τέλος για την υποβολή εντός κύκλου της αίτησης του άρθρου 11 που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4001/2011υπέρ του Φορέα Αδειοδότησης, υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας εξήντα (60) €/MW. Η ανώτατη αξία του εφάπαξ τέλους ορίζεται στον Κανονισμό και, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.
2. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει από την παράγραφο 1.
Ειδικά σε περίπτωση αίτησης για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας για αύξηση της ισχύος πέραν του 10% της αρχικά αναγραφείσας στη Βεβαίωση, Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το τέλος για το πρόσθετο μέρος της ισχύος υπολογίζεται βάσει των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται επιπλέον του ποσού που προκύπτει από το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 17 Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης
1. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 και 19 αντιστοίχως, εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Η.Ε. από Α.Π.Ε. υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ειδοποίησή του μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου.
α) Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης κατά τα άρθρα 11 και 19, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής ισχύος του αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:
(αα) τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),
(ββ) δύο και μισή χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),
(γγ) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2000 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW)
(δδ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και
(εε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).
β) Για την έγκριση τροποποίησης Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν αντιστοιχεί σε Ειδικό Έργο, το ύψος του τέλους ορίζεται στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού που προκύπτει βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω. Ειδικά σε περίπτωση αιτήματος για τροποποίηση Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν αντιστοιχεί σε Ειδικό Έργο, και το αίτημα αφορά σε αύξηση της αναγραφόμενης ισχύος στην αντίστοιχη Βεβαίωση ή στην Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό άνω του 10%, καταβάλλεται τέλος που αναλογεί στο πρόσθετο τμήμα της ισχύος και ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της περίπτωσης (α) ανωτέρω.
γ) Το εφάπαξ τέλος έκδοσης Βεβαίωσης δεν δύναται να είναι μεγαλύτερο του τέλους που αντιστοιχεί σε σταθμό Α.Π.Ε. ισχύος 250 MW.
2. Σε περίπτωση πληρωμής από τον αιτούντα του εφάπαξ τέλους της παρ. 1, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται για τον σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον αρμόδιο Διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 της υποπαραγράφου Ι.1 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), μειώνεται κατά το ήμισυ. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτουν οι υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 22.
3. Η υποχρέωση καταβολής της προηγούμενης παραγράφου για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, ισχύει μειωμένη κατά το ήμισυ.
4. Από την υποχρέωση καταβολής εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί κάτοχοι Αδειών ή Βεβαίωσης.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης Βεβαίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, ο αποκτών καταβάλλει το τέλος της παρ. 1 (α) του παρόντος άρθρου.
6. Στην περ. β της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής και η υφιστάμενη εε αναριθμείται σε στστ:
«εε) Τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και για την έκδοση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων».
Άρθρο 18 Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Φορέα Αδειοδότησης, εγκρίνεται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Ειδικών Έργων. Με τον Κανονισμό αυτό εξειδικεύονται:
α) Τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 19
β) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση Βεβαιώσεων των άρθρων 11 και 19, το υπόδειγμα αίτησης προς συμπλήρωση από τον αιτούντα και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων του άρθρου 19, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής και της εξέτασης αντιρρήσεων κατά των υποβαλλόμενων αιτήσεων
γ) Η διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της Βεβαίωσης των άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως, καθώς και υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων της Βεβαίωσης και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων άρθρων 11 και 19 αντιστοίχως σε περίπτωση γνωστοποίησης μεταβολής
δ) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις του κατόχου Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου πλήρωσης των οροσήμων του άρθρου 12 και των συναφών υποχρεώσεων, καθώς και η διαδικασία καταχώρησης της αυτοδίκαιης παύσης ισχύος και η διαδικασία ανάκλησης της Βεβαίωσης, καθώς και της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων
ε) Τα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης σε περίπτωση αδυναμίας διευθέτησης της εδαφικής επικάλυψης ή ενεργειακής αυτοτέλειας των έργων ή υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας του δήμου εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε.
στ) Τα ζητήματα κορεσμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του παρόντος
ζ) Κάθε άλλο ειδικό ζήτημα που προβλέπεται να ρυθμίζει ο Κανονισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Ο Κανονισμός δύναται να προβλέπει ειδικούς όρους για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς και για τα Ειδικά Έργα, οι οποίοι θα αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Βεβαιώσεις.
Άρθρο 19 Βεβαίωση Ειδικών Έργων
1. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τον Φορέα Αδειοδότησης, κατόπιν υποβολής αιτήσεως στο Ηλεκτρονικό Μητρώο.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήσεων επόμενου κύκλου αποτελεί η ολοκλήρωση εξέτασης των αιτήσεων του προηγούμενου κύκλου.
2. Η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτώς και καταχωρείται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του παρόντος και συνοδεύεται επιπλέον από:
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του σταθμού Α.Π.Ε..
β) Για αιολικούς σταθμούς, από μετρήσεις του δυναμικού Α.Π.Ε. και για τις μονάδες Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τα ενεργειακά ισοζύγια τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
γ) Ενεργειακή μελέτη και επιχειρηματικό σχέδιο του έργου. Ειδικά για τους υβριδικούς σταθμούς, η αίτηση συνοδεύεται από τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του σταθμού (ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του υβριδικού σταθμού, ωριαία προσομοίωση της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος, με και χωρίς τον υβριδικό σταθμό, για διάρκεια ενός έτους) με βάση τις αρχές που ορίζονται στο υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
δ) Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα του αιτούντος ή των μετόχων ή εταίρων αυτού να υλοποιήσουν το έργο με βάση την τεχνική τους επάρκεια και τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης (όπως ενδεικτικά ίδια κεφάλαια, τραπεζική χρηματοδότηση ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
ε) Συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αιτήσεων που έχει υποβάλει ο αιτών καθώς και το σύνολο των Βεβαιώσεων, Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων και Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κατέχει.
3. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος και εφόσον τεκμηριώνεται επιπλέον από τα υποβληθέντα στοιχεία:
α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Ειδικά για το αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο DIN-EN ISO/IEC 17025/2000, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές μετρήσεων δυναμικού Α.Π.Ε. ή ενεργειακών ισοζυγίων ανά τεχνολογία προβλέπονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων.
β) Η οικονομοτεχνική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του έργου, βάσει εκτιμώμενου εσωτερικού ποσοστού απόδοσης (IRR) που υπολογίζεται στη βάση τιμήματος που αντιστοιχεί στη μεσοσταθμική τιμή της τελευταίας διενεργηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας της τεχνολογίας αυτής.
γ) Η τεχνική επάρκεια του αιτούντος για την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου.
δ) Η οικονομική επάρκεια του αιτούντος και η δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
ε) Η μη ύπαρξη θεμάτων σχετικά με την ασφάλεια των εν γένει εγκαταστάσεων, δικτύων και του σχετικού εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και των δικτύων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, εφόσον το προτεινόμενο έργο είναι Υβριδικός Σταθμός ή σταθμός Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή σταθμός Α.Π.Ε./Σ.Η.Θ.Υ.Α. που πρόκειται να συνδεθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο ή να εγκατασταθεί σε κορεσμένο νησιωτικό δίκτυο και προτείνεται να συνδεθεί με το Σύστημα ή το Δίκτυο σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο.
4. Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο, άλλως εντός τριάντα (30) ημερών από το πέρας της προθεσμίας του αιτούντος να υποβάλει τις απόψεις του κατά των αντιρρήσεων.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης.
Η Βεβαίωση Ειδικών Έργων φέρει ψηφιακή υπογραφή κατά την έννοια του Κανονισμού 2014/910/ΕΕ, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει, πέραν των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 11, κατ΄ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) το σημείο σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα για τα ειδικά έργα των περιπτώσεων στ) και ζ).
β) το τύπο και τα χαρακτηριστικά του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, εάν υπάρχει.
Ειδικά σε περίπτωση συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται με απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ.
5. Ο Φορέας Αδειοδότησης πριν εκδώσει την απόφαση του, μπορεί να συνεργάζεται με τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τον κατ’ αρχήν καθορισμό του τρόπου και του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο καθορισμός αυτός λαμβάνει χώρα εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος του Φορέα Αδειοδότησης προς τον Διαχειριστή και δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή του Φορέα Αδειοδότησης για την ύπαρξη διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.
6. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικού Έργου σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 10 του παρόντος, ώστε το προτεινόμενο έργο ή μέρος αυτού να μην υπάγεται πλέον στον ορισμό αυτό.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 4 και 7 έως 14 του άρθρου 12, καθώς και των άρθρων 12 έως 17 του παρόντος.
Άρθρο 20 Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Στο Mητρώο, το οποίο εντάσσεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καταχωρούνται:
α) Τα στοιχεία των Αδειών Παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι Βεβαιώσεις των άρθρων 11 και 19 του παρόντος, τα στοιχεία μεταβίβασής τους, οι τροποποιήσεις τους, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής, Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων.
β) Τα στοιχεία των φυσικών και νομικών προσώπων που εμπίπτουν στο καθεστώς εξαίρεσης της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, από την υποχρέωση λήψης των αδειών ή Βεβαιώσεων, καθώς και τα στοιχεία των σταθμών τους.
Στο περιεχόμενο του Mητρώου παραχωρείται πρόσβαση από τον Φορέα Αδειοδότησης στους αρμόδιους Διαχειριστές και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.
Άρθρο 21 Τροποποιούμενες Διατάξεις
1. Στην υποπαράγραφο Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Από την 01.01.2020 η υποχρέωση καταβολής του Τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1 παύει να ισχύει.».
2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1.1.2019 και το τελικά οφειλόμενο ποσό ανά κάτοχο Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλεται μειωμένο στο 50% του αρχικά οφειλομένου ποσού. Μέχρι τις 15.05.2020 καταρτίζεται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143), ως ισχύει. Κάτοχοι Αδειών Παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., εξαιρουμένων των Υβριδικών Σταθμών, που προτίθενται να μειώσουν στις Άδειες Παραγωγής τους την εγκατεστημένη ισχύ ή και τη μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών τους, γνωστοποιούν μέχρι τις 5.05.2020 τη σχετική μεταβολή στο Φορέα Αδειοδότησης, κοινοποιώντας αυτήν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκείμενου να λάβει γνώση της νέας ισχύος για τους σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου τέλους. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της γνωστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η αρχική ισχύς. Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της άδειας παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015, ως ισχύει.»
Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις – Έκδοση Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, χορηγείται η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότησης κατόπιν υποβολής αίτησης σε αυτόν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από την πρώτη έως και τη δεκάτη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου, Οκτωβρίου (κύκλος υποβολής αιτήσεων).
2. Στοιχεία των αιτήσεων καταχωρούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης στο γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα και επιβεβαιώνονται από τους αιτούντες μέσω εισόδου στο σύστημα με τη χρήση κωδικών χρήσης και πρόσβασης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxis), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.
3. Η αίτηση για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως του παρόντος.
4. Εφόσον η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται παραδεκτώς, περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα Αδειοδότησης εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κύκλου υποβολής αιτήσεων. Από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης και εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον του Φορέα Αδειοδότησης, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις αντιρρήσεις στο άρθρο 11.
5. Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται από τoν Φορέα Αδειοδότησης εντός τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών αντιστοίχως από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις για το εν λόγω έργο. Εφόσον έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται εντός τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερών αντιστοίχως από το πέρας της προθεσμίας υποβολής απόψεων επί των αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11.
6. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρο 11 και άρθρο 19 αντιστοίχως του παρόντος.
7. Η Βεβαίωση και η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.
8. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, ο Φορέας Αδειοδότησης κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον ενδιαφερόμενο και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.
9. Σε περίπτωση μη χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, νέα αίτηση για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται από τον ίδιο αιτούντα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη μετοχική/εταιρική σύνθεση του αιτούντος, μετά την παρέλευση δύο (2) κύκλων από την κοινοποίηση της απόρριψης χορήγησης.
10. Τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την πλήρωση των οροσήμων του άρθρου 12 υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης από τον κάτοχο της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επίτευξη του οροσήμου.
11. Στις περιπτώσεις παύσης ισχύος ή ανάκλησης της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ενημερώνεται το γεωπληροφοριακό σύστημα του Φορέα Αδειοδότησης και αποδεσμεύεται ο φυσικός χώρος που είχε δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης.
12. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλονται στον Φορέα Αδειοδότησης εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων ή εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 αντιστοίχως του παρόντος.
Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία υποβάλλονται εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός των προθεσμιών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
13. Τα αιτήματα τροποποίησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής τα οποία μπορούν να υποβάλλονται εκτός κύκλου υποβολής αιτήσεων εξετάζονται από τον Φορέα Αδειοδότησης εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωση του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης εάν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή του, ο Φορέας Αδειοδότησης δεν ζητήσει εγγράφως από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωματικά στοιχεία.
14. Η τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων αναρτάται με επιμέλεια του Φορέα Αδειοδότησης στην ιστοσελίδα της και τα στοιχεία της καταχωρούνται στο γεωπληροφοριακό σύστημα της ΡΑΕ.
15. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να χορηγήσει Βεβαίωση ή τροποποίηση αυτής, καλεί τους αιτούντες, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με απόδειξη παραλαβής για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17.
16. Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων μπορεί να προβαίνει σε κατάτμηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Βεβαίωσης και Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σε επιμέρους σταθμούς που ανήκουν στον ίδιο κατόπιν απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης, άπαξ και εφόσον τα νέα γήπεδα εγκατάστασης των σταθμών που προκύπτουν είναι υποσύνολα του αρχικού και δεν προκύπτουν σταθμοί που ένεκα των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και ιδίως της εγκατεστημένης τους ισχύος ή της μέγιστης ισχύος παραγωγής τους εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύος παραγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. υπό το εκάστοτε καθεστώς στήριξης αυτών.
17. Η Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 11 και 19 και τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό. Η μεταβίβαση δεν συνιστά λόγο παράτασης των προθεσμιών του άρθρου 12 του παρόντος. Σε περίπτωση κατά την οποία γίνεται αποδεκτό αίτημα μεταβίβασης υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η εν λόγω Άδεια αντικαθίσταται από τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικού Έργου κατά περίπτωση, η οποία εκδίδεται, στο όνομα του νέου κατόχου.
18. Για την τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή Βεβαίωσης υποβάλλεται το αποδεικτικό καταβολής του προβλεπόμενου τέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.
Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018
1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2018, αξιολογούνται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα το άρθρο 3 ν. 3468/2006 και την απόφαση ΥΑΠΕ/Φ1/14810 (Β’ 2373/2011), όπως ισχύει, και εκδίδεται απόφαση απόρριψης ή χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, τίθεται προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ημέρες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν τα αιτήματα τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος.
3. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων.
4. Κατά τα λοιπά, οι Άδειες Παραγωγής οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 ή 19 κατά περίπτωση, καθώς και του άρθρου 12 του παρόντος.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων των Αδειών Παραγωγής του παρόντος άρθρου, για τα οποία δεν απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 19 του παρόντος, οι κάτοχοι αυτών προβαίνουν οποτεδήποτε σε απλή γνωστοποίηση της σχετικής μεταβολής στοιχείων προς τον Φορέα Αδειοδότησης.
Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις – Αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και εφεξής και λοιπές διατάξεις
1. Εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον κύκλο υποβολής αιτήσεων Σεπτεμβρίου 2018 και έπειτα, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 10-21 του παρόντος και εξετάζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.
2. Ο Φορέας Αδειοδότησης ολοκληρώνει την εξέταση των αιτήσεων κάθε κύκλου, για τις οποίες δεν υπάρχει λόγος συγκριτικής αξιολόγησης πριν εκκινήσει την αξιολόγηση αιτήσεων επόμενου κύκλου.
3. Με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή και επικαιροποίησης εντός του προβλεπόμενου στην ανακοίνωση χρονικού διαστήματος, οι αιτήσεις απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου. Ο Φορέας Αδειοδότησης αναρτά στην ιστοσελίδα του τον πίνακα των απορριφθεισών αιτήσεων και ενημερώνεται το Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, νέες αιτήσεις για την ίδια θέση υποβάλλονται από το μεθεπόμενο κύκλο από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόρριψης της αρχικής αίτησης.
4. Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:
 

Αιτήσεις Κύκλου Ποσοστό επί του τέλους
Σεπτέμβριος 2018 25%
Δεκέμβριος 2018 30%
Μάρτιος 2019 35%
Ιούνιος 2019 40%
Σεπτέμβριος 2019 45%
Δεκέμβριος 2019 50%
 
 
5. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 αποφάσεις απόρριψης χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων (δ), (ζ), (η), (ι) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, δύνανται να επανυποβάλλονται στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση επανυποβολής, και εφόσον διαπιστωθεί εδαφική επικάλυψη μεταξύ υποβληθέντων αιτημάτων ή αδυναμία ταυτόχρονης αξιοποίησης της πρωτογενούς ενέργειας, η αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής, η οποία προηγουμένως έχει απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης των παραπάνω κριτηρίων άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αξιολογείται κατά προτεραιότητα κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις – Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
1. Οι Άδειες Παραγωγής εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτού και από τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 2-5 κατωτέρω.
2. Ειδικά οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, οι οποίες καταλαμβάνουν τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Άδειες Παραγωγής, τίθενται σε εφαρμογή από 1.6.2020 και οι προθεσμίες αρχίζουν να μετρούν από την ημερομηνία αυτή. Σε περίπτωση που οι άδειες εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος μετά την ως άνω ημερομηνία, τότε οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος τίθενται σε αφορμή από την έκδοση της Άδειας Παραγωγής. Έως την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., τα αποδεικτικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται στη Γραμματεία του Φορέα.
Ο Φορέας Αδειοδότησης εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών εκάστου μηνός αναρτά στην ιστοσελίδα του πίνακα των Αδειών Παραγωγής που έπαυσαν αυτοδικαίως και συγχρόνως ενημερώνει το γεωπληροφοριακό σύστημα που τηρεί, καθώς και τον αρμόδιο Διαχειριστή για την αποδέσμευση του τυχόν δεσμευθέντος ηλεκτρικού χώρου για το έργο αυτό.
3. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής με αρχική διάρκεια ισχύος δέκα πέντε (15) έτη, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή δεν έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν, λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής, δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης δέκα (10) ετών στον Φορέα και να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος. Το αίτημα υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για τα οποία απαιτείται τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρο 11 ή 19 κατά περίπτωση του παρόντος και τον Κανονισμό, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον Φορέα Αδειοδότησης. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό, ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων κατά περίπτωση, σε αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενημερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, η Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας παύει να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης ή της Βεβαίωσης Ειδικών Έργων είναι είκοσι πέντε (25) έτη αρχόμενη από την ημερομηνία έκδοσης της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 παρ. 2(β) ισχύουν για τις τροποποιήσεις των αδειών αυτών.
5. Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής, οφείλουν να περιορίσουν τα πολύγωνα τους, προς τήρηση του περιορισμού (γ) της παρ. 1 του άρθρου 13 εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Φορέας Αδειοδότησης προβαίνει σε ανάκληση των σχετικών αδειών παραγωγής.
 
 
 
Πηγή: B2Green.gr