Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Σε πενταετή εκκρεμότητα θα διατηρούνται οι αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για έργα ΑΠΕ σε κορεσμένα δίκτυα (31/12/2020)

Πενταετές περιθώριο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης προκύψει αδυναμία σύνδεσης των μονάδων ΑΠΕ στο Δίκτυο δίνει πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η υπουργική απόφαση αφορά τις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων, όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, για τους οποίους ο ΔΕΔΔΗΕ κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση που κατά την εξέταση της αίτησης διαπιστωθεί προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, η αίτηση διατηρείται σε εκκρεμότητα από τον αρμόδιο Διαχειριστή για 5 χρόνια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου.

Επίσης, αντίστοιχη πενταετής εκκρεμότητα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Διαχειριστής, διαπιστώνοντας προφανή αδυναμία σύνδεσης χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης των αιτήσεων.

Στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται με την εν λόγω υπουργική απόφαση, ο Διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης.

Οι ρυθμίσεις της υπουργικής απόφασης

Με την εν λόγω υπουργική απόφαση τροποποιείται η ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/17.03.2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α ́ 122), του ν. 3894/2010 (Α ́ 204), του ν. 4608/2019 (Α ́ 66) και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α ́ 9), καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.3468/2006 (Α’ 129), σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α’ 193).» (ΦΕΚ Β’ 940), ως εξής:

1. Η παρ. 7 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Ο Διαχειριστής του Δικτύου κατατάσσει τις αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σειρά προτεραιότητας αυτοτελώς ανά Περιοχή του Διαχειριστή του Δικτύου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης σε σταθμό μικρότερης προτεραιότητας συγχρόνως με σταθμό μεγαλύτερης προτεραιότητας, εφόσον η σύνδεση του σταθμού μικρότερης προτεραιότητας προβλέπεται να γίνει: είτε α) σε Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο), ο οποίος δεν εξυπηρετεί γραμμές (και φορτία) διανομής του τοπικού δικτύου, είτε β) σε Ιδιωτικό Υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ (νέο ή υφιστάμενο) κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης ΡΑΕ, είτε γ) σε νέο υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ του ΕΔΔΗΕ, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 787/2012 απόφασης της ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.1. της απόφασης αυτής.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Στα κορεσμένα δίκτυα, όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο διείσδυσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ή τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4546/2018, οι αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης κατατάσσονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σε σειρά προτεραιότητας, τηρώντας τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος, ανά κορεσμένο δίκτυο. Ειδικά στις περιπτώσεις κορεσμένων δικτύων όπου υφίσταται αδιάθετο περιθώριο συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 60 του ν.4546/2018, αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, δεν κατατάσσονται στην Ομάδα Γ’ εκτός αν πρόκειται για Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού ή για Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 3 καταργείται.

5. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«6. Σε περίπτωση που κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προκύψει αδυναμία σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί την υπόψη αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε (5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία ο αρμόδιος Διαχειριστής διαπιστώνει προφανή αδυναμία σύνδεσης, χωρίς τη διενέργεια τεχνικής εξέτασης, εκδίδει αρνητική απάντηση επί της σχετικής υποβληθείσας αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ανεξαρτήτως της σειράς προτεραιότητας εξέτασης αιτήσεων για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Ο Διαχειριστής και σε αυτή την περίπτωση, διατηρεί την αίτηση σε εκκρεμότητα για πέντε(5) έτη (από την ημερομηνία υποβολής της), εφόσον λάβει σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση της αδυναμίας σύνδεσης ή έχει ήδη λάβει σχετικό αίτημα και εφόσον λαμβάνει ετησίως έγγραφη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο περί της επιθυμίας του για τη διατήρηση σε ισχύ της υπόψη αιτήσεώς του, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται σε ισχύ η άδεια παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγής ή Βεβαίωση Παραγωγής Ειδικού Έργου, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί την οριστική προσφορά σύνδεσης, όταν καταστεί δυνατή η σύνδεση του σταθμού, με βάση την προτεραιότητα της αρχικής αίτησης.»

6. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:

«9. Όσον αφορά σε εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών που ανήκουν σε Ε.Κοιν., εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης με βάση τα υποβληθέντα κατά το χρόνο υποβολής της στοιχεία, προκύπτει η ύπαρξη μελών ταυτόσημων με μέλη προϋφιστάμενης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. Από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι σταθμοί του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 όπως ισχύει και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν.4513/2018.»

7. Ο τίτλος του άρθρου 4 της απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επικαιροποίηση και Δημοσιοποίηση Καταλόγων»

8. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου επικαιροποιεί τους καταλόγους αιτήσεων, σημειώνοντας την Ομάδα προτεραιότητας στην οποία υπάγεται η κάθε αίτηση, καθώς και τη σειρά προτεραιότητας, όπως διαμορφώθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρούσας, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Οι κατάλογοι δημοσιοποιούνται εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών του μήνα που έπεται. Οι προσφορές σύνδεσης κατά τον μήνα αυτό, εξετάζονται, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την ειδική περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 3, με βάση τους καταλόγους όπως αυτοί έχουν επικαιροποιηθεί και δημοσιοποιηθεί και η σειρά προτεραιότητας δεν επηρεάζεται από νέες αιτήσεις, με εξαίρεση τις αιτήσεις της Ομάδας Α.

Επίσης ο Διαχειριστής του Δικτύου, δημοσιοποιεί ανά δύο (2) μήνες τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης ή για τις οποίες διαπιστώθηκε αδυναμία σύνδεσης. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον Υποσταθμό σύνδεσης ΥΤ/ΜΤ, τους Μετασχηματιστές σύνδεσης και τη γραμμή σύνδεσης.

Στους καταλόγους σημειώνεται αν έχει υποβληθεί αίτημα επανεξέτασης, κατόπιν γνωστοποίησης αδυναμίας σύνδεσης.»

 

Της Γιάννας Παπαδημητρίου (energypress)