Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Διεύρυνση της εφαρμογής του net metering (1/11/2017)

Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει», ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης υπέγραψε απόφαση σύστασης ομάδας εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης.

Στόχος της Ομάδας Εργασίας θα είναι:

H διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει» και σε άλλες τεχνολογίες εκτός των ΦΒ συστημάτων, με δεδομένο ότι η παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 (Α΄129), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 (Α’ 149), προβλέπει ότι «Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (ΦΕΚ Α’ 151/2010) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.» αλλά και το ότι η υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19.04.2017 περιορίστηκε στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό για ΦΒ συστήματα.

H διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει», ώστε να έχουν δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), όπως οι συνεταιρισμοί ή άλλες ενώσεις προσώπων που έχουν ως σκοπό την δραστηριοποίηση στον τομέα των ΑΠΕ.

H εισήγηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεκριμένων παρεμβάσεων, συνοδευόμενες από τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

1. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να παρακολουθούν, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη δε λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

4. Η συνεργασία του Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

5. Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

6. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.

7. Το έργο της Ομάδας Εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 16/02/2018.

 

Πηγή: B2Green