Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Αυτή είναι η δημοπρατούμενη ισχύς για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ το 2020 • Πίνακας (12/02/2020)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΥΠΕΝ αναφορικά με τον “Καθορισμό εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.”
 
Δείτε παρακάτω το κείμενο της απόφασης:

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και το τέλος του 2020, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016.

Άρθρο 2

Ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για το 2020

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020 θα διεξαχθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον μία (1) κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών εντός του Α΄ τριμήνου του 2020 και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα είδη των ανταγωνιστικών διαδικασιών, οι τεχνολογίες, οι κατηγορίες σταθμών και η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι το τέλος του 2020.

 

2. Σε τουλάχιστον μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η ΡΑΕ με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149), με εφαρμογή της μεθοδολογίας του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4488), επιμερίζει μέρος της δημοπρατούμενης ισχύος για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές.
 
3. Για το έτος 2020 το μέγεθος δημοπρατούμενης ισχύος μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που λαμβάνει χώρα στην Ελληνική επικράτεια και δύναται να αφορά σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που θα είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελληνικής επικράτειας υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των μεγεθών ισχύος RESCref_country (βάσει του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017) των ετών 2016, 2017, 2018 και 2019.
 
4. Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών.

Άρθρο 3
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

1. Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:
 
α. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW, στα 63,00 €/MWh.
 
β. Για την ειδική κατά τεχνολογία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ε. Κοιν. Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW, στα 62,99€/MWh.
 
γ. Για την ειδική κατά περιοχή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», στα 62,99€/MWh.
 
δ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2.α.
 
2. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών μετά την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ανά είδος ανταγωνιστικών διαδικασιών, τεχνολογία και κατηγορία σταθμών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς καθορίζεται:
 
α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, ως η μέση τιμή που προκύπτει από τη μεσοσταθμική τιμή των κατακυρωθεισών προσφορών της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας και της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ίδιας τεχνολογίας και κατηγορίας.
 
β. Για τις κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ως η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθεισών προσφορών σε καθεμιά από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, ειδικές κατά τεχνολογία, των κατηγοριών «αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW» και «φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW», απομειούμενη κατά 1%.
 
γ. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή, μετά τη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2α.

Άρθρο 4
Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών

Το τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, που καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ, καθορίζεται ανά κατηγορία σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 2.

Κατηγορίες Σταθμών

Τέλος υπέρ ΡΑΕ

(Ευρώ)

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW 500,00
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW 1.000,00
Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW 5.000,00
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW 5.000,00

Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το

Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW

5.000,00

Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το

Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

5.000,00

Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης

στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW

5.000,00

Πίνακας 2: Τέλος συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, υπέρ της ΡΑΕ

Άρθρο 5
Δημοσίευση-Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Η απόφαση αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει να ισχύει η ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1341).
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή: B2Green