Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Δημοσιοποίηση και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου (05-05-2016)

 
 
Υπό την αίρεση των θεσμών και εν αναμονή της κατάθεσης του συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου που από πέρυσι έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, σήμερα, αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος αναπτυξιακός νόμος.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός των φορολογικών κινήτρων (φοροαπαλλαγές) που συνιστούν και την «αιχμή» του νέου επενδυτικού θεσμικού πλαισίου, επαναπροσδιορίζονται – σε χαμηλότερα επίπεδα – τα όρια των χαρακτηριζόμενων «στρατηγικών επενδύσεων», δημιουργούνται Business Centers τα οποία θα υποβοηθούν τόσο τις αλλοδαπές όσο και τις εγχώριες επενδύσεις, ενώ θα τροποποιηθεί και ο κώδικας μετανάστευσης, προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που θα πραγματοποιούν επενδύσεις στη χώρα.
 
Όπως προαναφέρθηκε, ο νέος επενδυτικός νόμος θα εστιάζει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω των φοροαπαλλαγών, καθώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα «ανοίγματα» των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, έχουν περιορίσει σημαντικά τα προς διάθεση κονδύλια.
 
Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι εντασσόμενες επιχειρήσεις θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση.
 
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα εξαλειφθούν και οι άμεσες επιχορηγήσεις, (ρευστό) οι οποίες θα προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ενός επενδυτικού σχεδίου, ενώ το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με βάση τα ποσοστά που προβλέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ). Τα ποσοστά είναι διαφορετικά ανά περιοχή και μέγεθος επιχείρησης, με τα μεγαλύτερα κίνητρα να δίδονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 
Στο πλαίσιο των επιδοτήσεων, προβλέπεται και η επιδότηση του επιτοκίου δανείων επενδυτικού σκοπού, αλλά και η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.
 
Στην περίπτωση αυτή, ο αναπτυξιακός νόμος θα καλύπτει μέρος του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο, ενώ σχεδιάζεται και η ανάπτυξη ταμείου συμμετοχών και ανάληψης ρίσκου για επενδυτικά προγράμματα νεοφυών επιχειρήσεων.
 
Τέλος, στον νέο αναπτυξιακό, εισάγονται και διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης, ώστε να επέλθει η μείωση της γραφειοκρατίας, η άμεση εξυπηρέτηση των επενδυτών, αλλά με την προϋπόθεση εξασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

 
 
Πηγή: euro2day.gr (αναδημοσίευση B2Green)