Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

«Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ»: Προθεσμία 30 ημερών στις Τράπεζες για την έγκριση των δανείων (12/6/2018)

Προθεσμία 30 ημερών στις Τράπεζες να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο από τη χρονική στιγμή, που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών, δίνει κοινή υπουργική απόφαση, τροποποίησης και επικαιροποίησης του Οδηγού για το «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» των υπουργείων ΠΕΝ και Οικονομίας.

Η ίδια απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2123- 8 Ιουνίου 2018 τεύχος Β΄) περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για όλες τις προθεσμίες και τις διαδικασίες συμμετοχής στο «νέο εξοικονομώ», οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν γίνει γνωστές, από σχετικές ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ δίνει τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας για υποβολή αίτησης δανείου στους ενδιαφερόμενους, εξαιρώντας τις πολυκατοικίες.

Παράλληλα η απόφαση προβλέπει την ευχέρεια επιλογής, σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση του αιτήματος δανείου, ο ενδιαφερόμενος να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση «προς υπαγωγή».

Βασικές οδηγίες για χρηματοδότηση

Ειδικότερα οι βασικές Οδηγίες, που περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη και του αν. υπουργού Οικονομίας Α. Χαρίτση, για τα επίκαιρα θέματα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω τραπεζικού δανείου προβλέπουν ότι:

 • Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός τριάντα ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει καταστήσει με επιλογή του στο πληροφοριακό σύστημα την αίτηση του «ενεργή για λήψη δανείου» και έχει προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών.
 • Ειδικά για την κατηγορία 7, όπου είναι υποχρεωτική η αίτηση για λήψη δανείου, το αιτούμενο ποσό δανείου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
 • Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται οριστικά μετά την ημερομηνία έναρξης του σταδίου επιλογής χρηματοδοτικού οχήματος για την οικεία περιφέρεια και έως τις 30/06/2018, ημερομηνία έναρξης του ανω­τέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία οριστικής υποβολής.
 • Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε «ειδική περίπτωση» ημερομηνία έναρξης του ανωτέρω διαστήματος δέσμευσης είναι η ημερομηνία ηλεκτρονι­κής ενημέρωσης του ωφελουμένου για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων. Εντός του ανωτέρω διαστήματος των 75 ημερών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τυχόν διαδικασίες για την έγκριση του δανείου ή ο αιτών θα πρέπει να αποφασίσει να «θέσει» την αίτηση σε κα­τάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.
 • Εάν απορριφθεί η αίτηση του δανείου και ο ενδιαφερόμενος υποβάλει εκ νέου αίτηση σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, το διάστημα δέσμευσης του ποσού επιχορήγησης παρατείνεται και ανέρχεται σε εκατόν είκοσι ημέρες.
 • Σε περίπτωση αιτήσεων για διαμερίσματα, ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας, δεδο­μένου του περιορισμού ότι όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εάν απορριφθεί η αίτηση δανείου δεν παρέχεται η ανωτέρω δυνατότητα για υποβολή εκ νέου αίτησης.
 • Μετά την ολοκλήρωση του πιστοληπτικού ελέγχου από το χρηματοπιστωτικό οργανισμό ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων καθώς και ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας μέσω του πληροφοριακού συστήμα­τος για το σχετικό αποτέλεσμα.
 • «Ο ενδιαφερόμενος μετά την οριστικοποίηση υποβο­λής της αίτησης και τη λήψη του εξαψήφιου ηλεκτρονι­κού αριθμού πρωτοκόλλου, διαμορφώνει το τμήμα της αίτησής του, που αφορά στο χρηματοδοτικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό, καθιστά με επιλογή του στο πληροφορι­ακό σύστημα την αίτηση του «επιλέξιμη προς υπαγωγή» χωρίς λήψη δανείου ή «ενεργή για λήψη δανείου», παρχοντας τα στοιχεία που ζητούνται μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό ο ενδιαφερό­μενος μπορεί να επιλέξει και το ποσό που επιθυμεί για δάνειο.
 • Σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου, ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα (με εξαίρεση την περίπτωση πολυκα­τοικίας) να υποβάλει για δεύτερη φορά αίτημα δανείου.
 • Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό ποσό μικρότερο από το ποσό που έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια.
 • Ο ενδια­φερόμενος έχει τη δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο μέχρι την έγκριση του αιτήματος δανείου να κάνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσει την αίτηση του σε κατάσταση «προς υπαγωγή”.

 

Μέσω e-mail

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στις αιτήσεις να υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του συμβούλου μηχανικού και του ιδιοκτήτη, ενώ το ΥΠΕΝ έχει προχωρήσει σε σύμβαση με εταιρία πληροφορικής για την αποστολή μαζικών ειδοποιήσεων, προβλέπεται στις τροποποιημένης οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης ότι:

-«Ο Ωφελούμενος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμι­ών, όπως τίθενται στα κοινοποιούμενα με τα εν λόγω μηνύματα έγγραφα και στοιχεία.».

Υποχρεώσεις Τραπεζών

Στην απόφαση ορίζονται μεταξύ των υποχρεώσεων των Τραπεζών, ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να κάνουν χρήση του λογότυπου του Προγράμματος, να τηρούν τους όρους δημοσιότητας και να παραπέμπουν στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος σε κάθε σχετική με τη δράση διαφήμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας για οποιοδήποτε είδος διαφήμισης (π.χ. τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο υλικό, ειδική προωθητική ενέργεια) που αναφέρεται στο Πρόγραμμα «Εξοι­κονόμηση κατ’ Οίκον II». Για ειδικότερα θέματα δημοσι­ότητας οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουγείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.».

Πηγή: ecopress