Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Φωτοβολταϊκά: αξιολογούνται παλαιές αιτήσεις για άδειες – Έγγραφα και προθεσμίες (3/6/2014)

Ξεκινάει ξανά η διαδικασία αξιολόγησης παλαιών αιτήσεων για φωτοβολταϊκά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), καθώς όπως επισημαίνει η ίδια μετά την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 (New Deal), «επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει μεταξύ άλλων τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς».

Πρόκειται για περίπου 270 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε συνολική φωτοβολταϊκή ισχύ της τάξης των 4000 Μεγαβάτ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους εν λόγω σταθμούς, όσο και θέματα επανέναρξης της διαδικασίας αδειοδότησής τους. «Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Υποπαραγράφου ΙΓ8, καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε/Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012 που προέβλεπε την αναστολή της αδειοδότησης των εν λόγω σταθμών και, συνεπώς, επανεκκινεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που κατελήφθησαν από την ως άνω αναστολή (εκτιμώμενο πλήθος αιτήσεων 270, με συνολική ισχύ 4000 MW).

Εξ’ αυτού του λόγου, η ΡΑΕ καλεί όσους διατηρούν το ενδιαφέρον τους αφενός να το επαναβεβαιώσουν, αφετέρου να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά στοιχεία των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ Β΄2373/2011). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων θα γίνει βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης των αρχικών αιτημάτων, εφ’ όσον βέβαια λάβει χώρα επικαιροποίησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, άλλως θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθέντα» επισημαίνεται.

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να επαναβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 288/2014, στην οποία διευκρινίζονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων, σε εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η χορήγηση αδειών παραγωγής από τη ΡΑΕ σε εκκρεμή και νέα αιτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών γίνεται υπό το πρίσμα των οριζόμενων στην Υποπαράγραφο ΙΓ.6 του ν.4254/2014, σχετικά με τα περιθώρια ισχύος και την τιμολόγηση των εν λόγω σταθμών, και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου αλλά ούτε και δέσμευση εγγυημένης τιμής αποζημίωσης (feed-in-tariff) της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού.

– Απαιτούμενα έγγραφα

Σχετικά με τα έγγραφα που απαιτούνται για την επανεπιβεβαίωση του ενδιαφέροντος:

Α. Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα χορήγησης Αδειών Παραγωγής από Φ/Β σταθμούς, τα οποία αφενός κατελήφθησαν από την αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης και αφετέρου παρέμειναν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν ενδιαμέσως αποσυρθεί από τους ενδιαφερόμενους, να επαναβεβαιώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

Β. Ταυτόχρονα με την επιστολή επαναβεβαίωσης ενδιαφέροντος οφείλουν να υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Επικαιροποιημένη αναλυτική πρόταση χρηματοδοτικής διάρθρωσης των σχετικών επενδύσεων συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του φορέα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (Παράρτημα 1, Μέρη 6 και 7).
  • Επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο για το αιτούμενο έργο βάσει των ισχυουσών διατάξεων καθώς και του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας (Μέρος 6, Ενότητες 16 και 17 του Κανονισμού), στο οποίο θα αποτυπώνονται τυχόν μεταβολές/αναθεωρήσεις των έργων.
  • Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στην κατάσταση του φορέα του έργου, π.χ. μεταβολές της νομικής μορφής της εταιρείας, της μετοχικής σύνθεσης και εκπροσώπησης αυτής κ.λ.π., πρέπει να συνυποβάλλονται και τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (επικαιροποιημένα τα Μέρη 1 και 8 της αίτησης, σύμφωνα με την παρούσα διάρθρωση και εκπροσώπηση της εταιρείας).
  • Επιστολές τραπεζικής χρηματοδότησης οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. Β, μέρους 7 του Κανονισμού θα αποστέλλονται υποχρεωτικά, τόσο από τον ενδιαφερόμενο, όσο και απευθείας από την εκδούσα Τράπεζα στην ΡΑΕ, κάνοντας σχετική παραπομπή στον αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου της αίτησης (Γ-ΧΧΧΧΧ).

– Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την επιστολή συνέχισης ενδιαφέροντος ταυτόχρονα με τα ως άνω επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014. Δικαιολογητικά που τυχόν υποβληθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα γίνονται δεκτά. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις οποίες δεν προσκομιστεί επαναβεβαίωση του ενδιαφέροντος και επικαιροποιημένα στοιχεία, ή αυτά προσκομίσθούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, θα θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθείσες.

– Γνησιότητα εγγράφων

Τέλος η ΡΑΕ επισημαίνει ότι οφείλει να ελέγξει την γνησιότητα των εγγράφων ως άνω. Στο πλαίσιο αυτό, και προς διασφάλιση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, η ΡΑΕ αναφέρει πως “δεν δύναται να κάνει δεκτά έγγραφα με τα ως άνω χαρακτηριστικά, και οφείλει να διαβιβάσει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια Ποινική Αρχή για την πιθανή διαπίστωση τυχόν αξιόποινων πράξεων”.

Πηγή: www.econews.gr