Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Γεωθερμία-Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, συνέδριο του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής (5/12/2014)

Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 26-28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη, το 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, το οποίο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ) σε συνεργασία με το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Στην ενότητα "ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ" παρουσιάσθηκαν 8 ενδιαφέρουσες εργασίες, στις οποίες υπήρχαν πολλά πρωτότυπα στοιχεία και συμπεράσματα. Από τις εργασίες αυτές, μια αναφέρονταν στο αρχικό στάδιο γεωθερμικής (γ/θ) έρευνας και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, μια αφορούσε την έρευνα και τα σενάρια αξιοποίησης βεβαιωμένου γ/θ πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, μία αξιολογούσε τις δυνατότητες ηλεκτροπαραγωγής με δύο διαφορετικούς τρόπους από ρευστά μέσης θερμοκρασίας στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες πέντε σχετίζονταν με την εγκατάσταση συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας (ΓΑΘ).Συγκεκριμένα:

  • Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της γ/θ έρευνας στη Σαντορίνη με τη διαπίστωση ύπαρξης νερών θερμοκρασίας 20-25ºC σε ρηχούς υδροφορείς, τα οποία μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν σε εγκαταστάσεις ΓΑΘ είτε να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για ευνοϊκές γ/θ συνθήκες σε μεγαλύτερα βάθη και τον εντοπισμό ρευστών με πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Επιβεβαιώθηκε και επεκτάθηκε το γνωστό πεδίο, προτείνονται βαθύτερες γεωτρήσεις για ανεύρεση ρευστών μέσης θερμοκρασίας και αναφέρονται οι καλύτερες εφαρμογές που προσφέρονται.
  • Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα δοκιμαστικών αντλήσεων σε υπάρχουσες παραγωγικές γ/θ γεωτρήσεις στο βεβαιωμένο γ/θ πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Αρίστηνου – Αλεξανδρούπολης, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν σενάρια και τεχνικοί τρόποι αξιοποίησης των νερών σε τηλεθέρμανση δημοσίων κτιρίων και θερμοκηπιακών μονάδων.
  • Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα παραμετρικής διερεύνησης των δυαδικών κύκλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών μέσης θερμοκρασίας στον Ελλαδικό χώρο κάνοντας μοντελοποίηση μονάδων με τους κύκλους Kalina και ORC και συγκρίνοντας τις αποδόσεις τους.
  • Παρουσιάσθηκε μαθηματικό μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του οικονομικώς βέλτιστου συνδυασμού ΓΑΘ και συμβατικών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης με την εύρεση του ποσοστού της απαιτούμενης ισχύος που καλύπτεται από τη ΓΑΘ και του ποσοστού από τα συμβατικά συστήματα με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους και την οικονομικότερη βιωσιμότητα της επένδυσης.
  • Παρουσιάσθηκε η χρησιμοποίηση συστημάτων ΓΑΘ νερού – νερού αβαθούς γεωθερμίας στην πρωίμηση σπαραγγιών στην ευρύτερη περιοχή Χρυσούπολης Καβάλας, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες εφαρμογές του αγροτικού τομέα με σημαντικά οφέλη.
  • Παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου "ΤhermoΜap", που είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση της θερμικής αγωγιμότητας και θερμοχωρητικότητας των εδαφικών σχηματισμών μέχρι βάθος 10 m, έτσι ώστε μέσω εφαρμογής WebGIS ο κάθε ενδιαφερόμενος και ειδικά ο σχεδιαστής συστήματος ΓΑΘ οριζόντιου κλειστού κυκλώματος να λαμβάνει άμεσα την κατάλληλη πληροφόρηση για την όσο το δυνατόν ορθότερη διαστασιολόγηση του γεωεναλλάκτη.
  • Παρουσιάσθηκε ο σχεδιασμός συστημάτων ΓΑΘ νερού – αέρα και τα αναμενόμενα ενεργειακά δεδομένα για τη θέρμανση αναψυκτηρίων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με τη χρήση νερού αποθήκευσης σε υπόγεια γραμμική δεξαμενή νερού.
  • Τέλος, παρουσιάσθηκαν τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων ΓΑΘ σε κτίρια του τριτογενούς τομέα της Κύπρου συγκρίνοντας τα συστήματα αυτά με τυπικά συστήματα θέρμανσης – ψύξης, όπως λέβητες πετρελαίου ή υγραερίου και αερόψυκτες αντλίες θερμότητας.

Οι εργασίες περιείχαν πρωτότυπα στοιχεία τόσο στον τομέα της γεωθερμικής διερεύνησης όσο και στο σχεδιασμό, εγκατάσταση και απόδοση των γεωθερμικών συστημάτων αναδεικνύοντας τα σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη από την αξιοποίηση της γεωθερμίας, τόσο της «κλασικής» όσο και της αβαθούς. Η έρευνα τόσο της βαθιάς όσο και της αβαθούς γεωθερμίας δίνει τη δυνατότητα για αναπτυξιακές προοπτικές σε νέες περιοχές, βελτιώνει την απόδοση υφιστάμενων συστημάτων και κάνει πιο ελκυστική τη γεωθερμία ως ήπια μορφή ενέργειας.

Παραδείγματα εφαρμογών γεωθερμίας που θα έχουν θετικά αποτελέσματα μπορούν να συμβάλλουν στη μεγαλύτερη διείσδυση της γεωθερμίας στην αγορά ενέργειας. Επίσης, η προσπάθεια βελτιστοποίησης εγκαταστάσεων και εφαρμογών μέσω μοντέλων αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και ενεργειακών πλεονεκτημάτων της γεωθερμίας.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να συμβάλλει στη διάδοση της γεωθερμίας έτσι ώστε αυτή να βγει από την αφάνεια και να καταστούν τα σημαντικά πλεονεκτήματά της πιο γνωστά αλλά και χρήσιμα στο ευρύτερο κοινό και σε πολύ περισσότερες εφαρμογές στην Ελλάδα.

Πηγή : www.b2green.gr