Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Κατάρτιση Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών (29-02-2016)

 
 
Το ΥΠΕΝ υπέγραψε απόφαση για τη σύσταση και συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235).
 
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
 
" Α. Συνιστoύµε Οµάδα Εργασίας στη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάρτιση Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235).
 
Β. Συγκροτούµε την Οµάδα Εργασίας και ορίζουµε τα µέλη αυτής, ως εξής:
 
1. Αικατερίνη Παπαδογιάννη, Προϊσταµένη ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτριο Αλεξόπουλο, προϊστάµενο Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας ΑΠΕ της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
2. Γεωργία Γαβρίδου, Προϊσταµένη Τµήµατος Αδειοδοτήσεων, Τεκµηρίωσης και Ενηµέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Αικατερίνη Τουρτούρα, υπάλληλο της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
3. Πέτρος Καρατζιάς, υπάλληλος Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας ΑΠΕ της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας ως µέλος, µε αναπληρωτές τη Μαρία Γιαννέτσου, υπάλληλο Τµήµατος Αδειοδοτήσεων, Τεκµηρίωσης και Ενηµέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Ιωάννη Τσελίκη, υπάλληλο Τµήµατος Αδειοδοτήσεων, Τεκµηρίωσης και Ενηµέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
4. Ελένη Κουρή, ΠΕ Μηχανικός, υπάλληλος του Τµήµατος Κανονισµών, Προτύπων και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως µέλος,
 
5. ∆ήµητρα Τελάκη, Τοµεάρχης Ρυθµιστικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Χρηστών ∆ικτύου της "∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.", ως µέλος,
 
6. Βασίλειος Τσολακίδης, Πρόεδρος ∆.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Φραγκίσκο Μουζάκη Προϊστάµενο του Τµήµατος Αιολικής Ενέργειας της ∆/νσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ
 
7. ∆ιονύσιος Παπαχρήστου, Ειδικός επιστήµονας, Συντονιστής του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον
Απόστολο Γκιζά, Ειδικό Επιστήµονα της ΡΑΕ. 
 
Γραµµατειακή υποστήριξη στην Οµάδα παρέχει η κα Βασιλική Καραγιάννη, υπάλληλος της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας µε αναπληρώτρια την κα Μυρσινίκη Χατζηµήτρου, υπάλληλο της ∆/νσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 
Γ. Έργο της Οµάδας Εργασίας είναι η υποβολή στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό προσχεδίου απόφασης για την κατάρτιση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική µελέτη που έχει εκπονηθεί και στην οποία αποτυπώνονται τα µακροοικονοµικά οφέλη, η επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκµετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναµικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων και θέµατα ασφαλούς λειτουργίας των ανεµογεννητριών σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.4203/2013. Με την απόφαση αυτή θα πρέπει να καθορίζεται η αδειοδοτική διαδικασία (συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου υποβολής των σχετικών αιτήσεων), η τιµολόγηση της παραγόµενης ενέργειας (ενδεχοµένως διαφοροποιηµένη σε σχέση µε αυτή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως την ισχύ του σταθµού και τη γειτνίασή του µε το δίκτυο), το περιεχόµενο των συµβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του Ειδικού Προγράµµατος. Επίσης, για την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικό σταθµό µικρών ανεµογεννητριών µπορεί να προβλέπεται, µε την απόφαση αυτή, ο συµψηφισµός παραγόµενης και καταναλισκόµενης ενέργειας σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στον οποίο αναπτύσσεται
 
∆. 1. Η Οµάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών.
 
2. Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οµάδας Εργασίας δύνανται να παρακολουθούν, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα µε τα τακτικά µέλη αυτής.
 
3. Ο Πρόεδρος και τα µέλη δε λαµβάνουν αποζηµίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις.
 
4. Η συνεργασία του Προέδρου και των µελών της Οµάδας Εργασίας, δύναται να γίνεται και µε ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.
 
5. Στις συνεδριάσεις της Οµάδας Εργασίας µπορεί να παρίστανται, µετά από πρόσκληση του Προέδρου εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισµών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εµπειρογνώµονες σε οικονοµικά, τεχνικά επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. Επίσης, ο Πρόεδρος µπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.
 
6. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Οµάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και µέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
 
7. Το έργο της Οµάδας Εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 15/4/2016."
 
 
 
Πηγή: B2Green