Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Κατατέθηκε η τροπολογία για «κλείδωμα» ταρίφας φωτοβολταϊκών με δήλωση ετοιμότητας (12/10/2020)

Κατατεθηκε και επίσημα στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ με θέμα “Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον” η τροπολογία που αφορά σε ρύθμίσεις για τη δήλωση ετοιμότητας σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ, την καταβολή τέλους διατήρησης και τις παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού».

Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση, λόγω του μεγάλου αριθμού των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, η υλοποίηση των αναγκαίων έργων σύνδεσης πολλές φορές καθυστερεί για αντικειμενικούς λόγους, με αποτέλεσμα η σύνδεση του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με το δίκτυο να μην ολοκληρώνεται έγκαιρα και να μην ενεργοποιείται πριν την προθεσμία μείωσης των Τιμών Αναφοράς του έργου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το επιχειρηματικό σχέδιο των έργων για λόγους που δεν σχετίζονται με τον επενδυτή. Η καθυστέρηση υλοποίησης των έργων σύνδεσης και η ενεργοποίηση του σταθμού, παρότι ο επενδυτής έχει κατασκευάσει το σύνολο του έργου, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου, καθώς και τη βιωσιμότητά του καθώς μπορεί να ενεργοποιηθεί και να λάβει Τιμή Αναφοράς για το έργο του μικρότερη από αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί/θεωρηθεί από τον επενδυτή χωρίς αυτός να ευθύνεται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική, στόχοι της ρύθμισης αποτελούν:

ί) βραχυπρόθεσμοι:

  • Επιτάχυνση της διαδικασίας σύνδεσης των έργων ΑΠΕ
  • Διευκόλυνση των παραγωγών ΑΠΕ να καταβάλουν το τέλος διατήρησης για να μη χάσουν τις άδειες παραγωγής τους
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης υδροηλεκτρικών έργων που επλήγησαν από απρόβλεπτες περιστάσεις με μικρότερο οικονομικό αντίκτυπο για τους παραγωγούς

ίί) μακροπρόθεσμοι:

  • Προώθηση της διείσδυσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω της εγκατάστασης νέων σταθμών ΑΠΕ, διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων

Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο των διατάξεων για τις ΑΠΕ:

Άρθρο 1
Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ – Καταβολή τέλους διατήρησης – Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»

1. Μετά το άρθρο 4 του v. 4414/2016 (Α’ 149) προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:

«Άρθρο 4Α
Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ

1. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού, υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος Διαχειριστής προβαίνει στις ενέργειες για τη σύνδεση του σταθμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σύνδεσή του, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης είτε αυτά υλοποιούνται από τον Παραγωγό είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 4, οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, καθορίζονται όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), αλλά με βάση την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, εφόσον εκδοθεί η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης.

3. Ο ενδιαφερόμενος δύναται μαζί με τη Δήλωση Ετοιμότητας να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή:

α) τη συναφθείσα Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης,

β) την απαιτούμενη άδεια που προβλέπεται σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία,

γ) τη συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης και είτε αποδεικτικό καταβολής του κόστους σύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και με βάση τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει υπογραφεί μεταξύ του παραγωγού και του αρμόδιου Διαχειριστή, είτε αποδεικτικό καταβολής ποσού ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) € σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 7 της υποπαρ. 1.1. της παρ. 1 του άρθρου πρώτου του v. 4152/2013 (Α’ 107) ειδικά σε περιπτώσεις όπου το κόστος σύνδεσης είναι μεγαλύτερο του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων {250.000) €, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων σύνδεσης, και

δ) δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, μετά από σχετικό αίτημά του προς το Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου εγκαθίσταται ο σταθμός ΑΠΕ , η οποία θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση αυτοψίας. Με τη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου.

4. Ως ολοκλήρωση τωv εργασιών εγκατάστασης, νοείται η ολοκλήρωση όλων τωv εργασιών που απαιτούνται για τη θέση του σταθμού σε λειτουργία, από τις οποίες μπορεί vα εξαιρούνται:

α) τα έργα σύνδεσης όπως προβλέπονται στη σχετική σύμβαση σύνδεσης,

β) τα διασυνδετικά καλώδια από τοv κεντρικό διακόπτη του σταθμού μέχρι το σημείο διασύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα,

γ) ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και τα συστήματα παρακολούθησης,

Η έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνει τηv ημερομηνία και ώρα της αυτοψίας και συνοδεύεται ιδίως από φωτογραφική τεκμηρίωση, η οnοία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τη γενική άποψη του σταθμού και τοv οικίσκο/υποσταθμό όπου υπάρχει.

5. Κατόπιν υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας από τοv ενδιαφερόμενο, ο αρμόδιος Διαχειριστής εντός πέντε (5) ημερών εξετάζει εάν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο ή το σύστημα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τηv ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας. Σε περίπτωση που δεv είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού με το Δίκτυο ή το Σύστημα εντός της προθεσμίας τωv δεκαπέντε (15) ημερών, και εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συνυποβάλλει με την Δήλωση Ετοιμότητας τα στοιχεία της παρ. 3 για το εν λόγω έργο, ο αρμόδιος Διαχειριστής, αφού ελέγξει τις προϋποθέσεις τωv περ. α), β) , γ) και δ) της παρ. 3, εκδίδει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης εργασιών.

6. Οι αυτοψίες του παρόντος διενεργούνται από μηχανικό συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, μέλος του ΤΕΕ. Το ΤΕΕ εκδίδει ανοικτή πρόσκληση προς τα μέλη του με συναφή με το αντικείμενο ειδικότητα, προκειμένου vα συγκροτήσει κατάλογο υποψηφίων για τη διενέργεια αυτοψιών. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάσσεται κατάλογος μηχανικών συναφούς ειδικότητας από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διενέργεια τωv αυτοψιών. Ο κατάλογος επικαιροποιείται κάθε τρεις (3) μήνες με ευθύνη του ΤΕΕ με ενσωμάτωση νέων υποψηφίων για τη διενέργεια αυτοψιών ή διαγραφή υφιστάμενων.

7. Για τηv πραγματοποίηση του ελέγχου, το ΤΕΕ ορίζει με απόφασή του μηχανικό συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στους ως άνω καταλόγους, εντός δύο (2) ημερών από τηv αποστολή του αιτήματος του ενδιαφερομένου με κριτήριο τη γειτνίαση της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ. Ο μηχανικός που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, οφείλει εντός δύο (2) ημερών να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του και να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με τον κάτοχο του σταθμού. Με την ίδια δήλωση ο μηχανικός βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν έχει εργαστεί και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αμοιβή για οποιονδήποτε λόγο από τον κάτοχο του σταθμού ή συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δύο (2) ημερών επιλέγεται εκ του καταλόγου άλλος μηχανικός.

8. Η αμοιβή του εv λόγω μηχανικού από τον κατάλογο του ΤΕΕ βαρύνει τον ενδιαφερόμενο και ορίζεται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΜΟΙΒΗ (πλέον ΦΠΑ)
0-100kW 300 €
101-1.000kW 500 €
1.001-10.000kW 1.000 €
>10.000kW 1.500 €

9. Ο μηχανικός συντάσσει έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού. Τόσο η έκθεση αυτοψίας, όσο και η δήλωση ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο μηχανικός φέρει κάθε ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια όσων βεβαιώνει. Ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας τόσο της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, όσο και του περιεχομένου της συνταχθείσας έκθεσης και υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.

Προς τον σκοπό αυτό, ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά ανά δύο (2) μήνες λίστα με τα έργα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε, καθώς και το σύνολο των έργων για τα οποία υποβλήθηκε Δήλωση Ετοιμότητας.

10. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ . 3, εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, από την οποία προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας. Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, γνωστοποιείται στον ΔΑΠΕΕΠ ή στον ΔΕΔΔΗΕ με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ . Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή ψευδής δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών, η Τ.Α. καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μειωμένη κατά 5%, η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ανακαλείται και ενημερώνεται σχετικά ο ΔΑΠΕΕΠ ή ο ΔΕΔΔΗΕ με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ.

11. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για σταθμούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

Ειδικά για τους σταθμούς της παρούσας, εφόσον η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, η οποία στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται και στη ΡΑΕ, εκδοθεί εντός της οριζόμενης από την απόφαση της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών προθεσμίας για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, συμπεριλαμβανόμενων τυχόν παρατάσεων αυτής, θεωρείται ότι πληρούται η υποχρέωση ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού και ισχύει η Τ.Α. που έχει προκύψει από την ανταγωνιστική διαδικασία . Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ επιστρέφονται μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.».

2. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019 σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4685/2020 (Α’92) καταβάλλουν το Τέλος Διατήρησης σύμφωνα με το Παράρτημα της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62450/2550/30.6.2020 (ΑΔΑ:ΨΗ7Ζ4653Π8-ΟΧΣ) πράξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Οριστικός πίνακας υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α για τα έτη 2017, 2018, 2019», μέχρι τις 31.10.2020 . Η μ.η εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας Παραγωγής, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α’ 143).

Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής του τέλους του παρόντος καταρτίζει και δημοσιοποιεί στον διαδικτυακό του τόπο πίνακα με τους υπόχρεους που δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος και ακολούθως ο Φορέας Αδειοδότησης καταχωρίζει τις άδειες που παύουν να ισχύουν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήματος για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

3. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης και οι άδειες εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που εγκαθίστανται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κορινθίας και Φθιώτιδας, οι οποίοι επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, δύναται να παραταθούν κατά ένα (1) έτος μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Η ως άνω παράταση χορηγείται μετά από αυτοψία και σχετική απόφαση που εκδίδεται από την παραπάνω Διεύθυνση, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στον αρμόδιο Διαχειριστή εντός ενός (1) μηνός από το αίτημά του.

 

B2Green