Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Νέοι διαγωνισμοί ΑΠΕ: Οι ημερομηνίες και η ισχύ ανά κατηγορία (20/05/2020)

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη επιτυχή διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών την περίοδο 2016-2020 και της εξαιρετικά πετυχημένης κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε στις 2 Απριλίου 2020 εν μέσω μάλιστα των εκτάκτων μέτρων Κορωνοϊού κατακυρώνοντας 502,94 MW νέων έργων ΑΠΕ – ήδη βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης συνολικά 2,1GW έργων ΑΠΕ μέσω διαγωνισμών – η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασή της – η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – για τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για Αιολικές και Φ/β εγκαταστάσεις:

  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 20 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 482,03 MW)
  • Κατηγορία ΙΙ: Αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PWind ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 481,45 MW)

με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ .834/2020).

 

Πηγή: B2Green