Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον: Παράταση επιλεξιμότητας τόκων (13-01-2016)

 

Οι Υπουργοί Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, συνυπέγραψαν νέα τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη του Προγράµµατος "Εξοικονόµηση κατ' οίκον" που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».
 
Σύμφωνα με την τροποποίηση, μετά το δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου 1.2 «Σύντοµη περιγραφή – ∆ιάρκεια Προγράµµατος» του Οδηγού του Προγράµµατος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
 
«Εξαίρεση αποτελούν οι επιδοτούµενοι τόκοι, που είναι επιλέξιµοι έως 30.11.2016, η δε πληρωµή τους από το Ταµείο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει γίνει έως 31.12.2016, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση C(2015) 2771/30.04.02015.».
 
Επιπλέον, το σηµείο 3 στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 που αναφέρεται στους όρους της δανειακής σύµβασης αντικαθίσταται ως εξής:
 
«Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, µε καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας τόκων την 30.11.2016.».
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
 
Πηγή: B2Green