Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Παράταση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για την υποβολή αιτήσεων “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” (14-07-2020)

 

 

 

Στην πλατφόρμα της Διαύγεια αναρτήθηκε η τροποποίηση της Κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: Προκήρυξη Β’ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η τροποποίηση της ΚΥΑ γίνεται ως κατωτέρω:

Οι πόροι του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΙΙ» (σχετικό υπ. αρ.18), προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το εικοστό πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Β’ Κύκλου του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για τις οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία προέγκρισης Δανείου και η άνω προθεσμία λήγει εντός του διαστήματος από 11.03.2020 ως και 31.08.2020, η προθεσμία παρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 15.09.2020

Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β΄2583/27.06.2019) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΗΓΗ: ENERGYPRESS