Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Η προκήρυξη των τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ (19/10/2018)

Σε συνέχεια των διαδικασιών που εκκίνησαν μετά τη θέσπιση του νόμου ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’) για την εφαρμογή του νέου πλαισίου στήριξης των μονάδων ΑΠΕ, σε συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την επιτυχή διεξαγωγή του Πιλοτικού Διαγωνισμού με τη συμμετοχή Φ/Β σταθμών για κάλυψη συνολικής ισχύος 40 MW το 2016, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών για έργα ΑΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν.4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), καθιερώθηκε η στήριξη στη βάση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη μορφή Διαφορικής Προσαύξησης (sliding Feed in Premium), επιπλέον της τιμής που λαμβάνουν οι ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην Αγορά, μέχρι μιας ανώτατης τιμής που είναι η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.). Η Τιμή Αναφοράς θα προκύπτει μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και πλέον μόνον οι επιτυχόντες στους διαγωνισμούς θα λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση. Ο πιλοτικός διαγωνισμός που διεξήγαγε η ΡΑΕ το 2016 οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών αποζημίωσης των σταθμών, σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, της τάξης του 15% ενώ τον Ιούλιο του 2018 η ΡΑΕ ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία τρεις (3) ανταγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες επιτεύχθηκαν επίσης πολύ σημαντικές μειώσεις των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας. Ειδικότερα, στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW, με τιμή εκκίνησης τα 85€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 78,42€/MWh (~53,48MW), στην Κατηγορία ΙI (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1MW< PPV ≤ 20MW, με τιμή εκκίνησης τα 80€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81€/MWh (~52,92MW), στην Κατηγορία ΙI (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3MW< PWIND ≤ 50MW, με τιμή εκκίνησης τα 90€/MWh η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53€/MWh (170,93MW).

Εντός του 2018 προβλέπεται η δημοπράτηση ανά τεχνολογία συνολικά 300 MW για Φ/Β εγκαταστάσεις, 300MW για Αιολικές εγκαταστάσεις και η ΡΑΕ έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 1/3 της δημοπρατούμενης ισχύος του 2019 ανά τεχνολογία, εντός του τρέχοντος έτους. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα του Ιουλίου και τα διαθέσιμα στοιχεία των ώριμων έργων, με την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασή της, προκηρύσσει τρεις (3) νέες Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για:

  • Κατηγορία Ι: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 1 MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 94MW)
  • Κατηγορία ΙΙ: Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος 1MW< PPV ≤ 20MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 100MW)
  • Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικοί Σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής 3MW< PWIND ≤ 50MW (Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύς 229MW).

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, 17:00

Οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από τους συμμετέχοντες προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη της Αρχής (Απόφαση ΡΑΕ 1026/2018).

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τους διαγωνισμούς των ΑΠΕ και θα υπάρξει νεότερη Ανακοίνωση της Αρχής για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).

 

Πηγή: B2Green