Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Ως 1.200 ευρώ ανά kw για φωτοβολταϊκά στις γεωτρήσεις με Σχέδια Βελτίωσης (16/10/2017)

 

 

 

Το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε ποµόνες γεωτρήσεων, αποθήκες και ψυγεία θα καλύπτουν οι αγρότες µέσω των καινούργιων Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς αναδιαµορφώθηκαν τα κριτήρια εισαγωγής στο Μέτρο, ώστε να µην µένουν εκτός προγράµµατος.

Τα Σχέδια επιδοτούν αποκλειστικά επενδύσεις που αφορούν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και όχι την παραγωγή ρεύµατος προς πώληση.

Υπενθυµίζεται πως, ως είχαν τα πράγµατα όπως είχε αναφέρει η Agrenda, το πρόγραµµα εκσυγχρονισµού των εκµεταλλεύσεων στον τοµέα των ΑΠΕ που καλύπτει επενδύσεις σε πάνελ έως 1.200 ευρώ ανά kw, αφορούσε αποκλειστικά τους κατόχους θερµοκηπίων και στάβλων.

Τα Σχέδια Βελτίωσης επιδοτούν αποκλειστικά τις επενδύσεις που έχουν να κάνουν µε την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και όχι την παραγωγή ρεύµατος προς πώληση. Με απλά λόγια, αφορά µόνο τα συστήµατα ενεργειακού συµψηφισµού (net metering) και εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual net metering).

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί ο ενεργειακός συµψηφισµός (net metering) είναι ο εξής: Για παράδειγµα ο αγρότης έχει ένα Χ κόστος για το ρεύµα που καίει στην ποµόνα την οποία έχει δηλώσει για τις ανάγκες άρδευσης της εκµετάλλευσής του και έχει συνάψει Σύµβαση Συµψηφισµού µε τη ∆ΕΗ. Τα τρία έτη καταναλώνει 31.000 kw ρεύµα και παράγει µε το φωτοβολταϊκό σύστηµα 30.000 kw. Στο τέλος της τριετίας που θα γίνει η εκκαθάριση στο λογαριασµό της ∆ΕΗ, τα δύο παραπάνω ποσά ενέργειας συµψηφίζονται οπότε ο αγρότης θα πρέπει να πληρώσει για τα 1.000 kw παραπάνω που κατανάλωσε σε σχέση µε αυτά που παρήγαγε. Ωστόσο, αν για παράδειγµα παράγει 31.000 kw, η ∆ΕΗ δεν θα του πληρώσει το επιπλέον ρεύµα το οποίο θα περάσει στο δίκτυο. Αντίθετα, ό,τι περισσεύει θα µεταφέρεται ως πρόσθετη ενέργεια στον επόµενο λογαριασµό. Σηµειώνεται ότι στον ενεργειακό συµψηφισµό η παραγόµενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται µε την καταναλισκόµενη. Από την άλλη, στον εικονικό ενεργειακό συµψηφισµό (virtual net metering), η µονάδα φωτοβολταϊκών δεν απαιτείται να βρίσκεται κοντά στην αγροτική εκµετάλλευση, αλλά να είναι απλά στο ίδιο όνοµα µε την εγκατάσταση (π.χ ποµόνα) µε την οποία γίνεται η συµψηφισµός στο ρεύµα που καταναλώνεται.

Ο προϋπολογισµός των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά συστήµατα όπως αναφέρει η υπό αναµόρφωση προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης που θα προκηρυχθεί Νοέµβριο, είναι ο εξής:

  • Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) συνδεδεµένο στο δίκτυο µικρότερο των 0.5 ΜW: 900 ευρώ/kW
  • Συνδεδεµένο στο δίκτυο ισχύος µεγαλύτερης των 0.5 MW: 750 ευρώ/kW
  • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό ισχύος µικρότερης των 0.5 ΜW: 1200 ευρώ/kW
  • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µεγαλύτερης ισχύος από 0.5 MW: 1000 ευρώ/kW

∆ικαιούχοι της ∆ράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ» που θα προκηρυχθεί στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης, είναι οι ενεργοί αγρότες που έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε σε έτος που θα γνωστοποιηθεί στην πρόσκληση. Από εκεί και πέρα, µετά το παραπάνω πρώτο φίλτρο, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να µαζέψουν κατ’ ελάχιστο 35 βαθµούς, στα κριτήρια επιλογής, τα οποία διαµορφώθηκαν εκ νέου ώστε να µπορεί να ενισχυθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από όλους τους αγρότες της φυτικής παραγωγής.
1) Αξιολογούνται και βαθµολογούνται οι ενεργειακές ανάγκες στη µελλοντική κατάσταση σε Κwh. Για τις γεωτρήσεις (kWh / στρέµµα) ισχύουν τα εξής: Τιµές από 200 έως 650 kWh/στρέµµα βαθµολογούνται µε 1 έως 10 βαθµούς (αναλογικά) και τιµές άνω των 650 Kwh/στρέµµα βαθµολογούνται µε 10 βαθµούς.
2) Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ από 1,5 έως 15 βαθµούς αναλογικά.
3) Αξιολογείται και βαθµολογείται η αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέργειας (βάσει τεκµηριωµένης µελέτης) kWh παραγόµενης ενέργειας συστήµατος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης: Τιµές από 1-9 kWh/ευρώ βαθµολογούνται από 1 έως 10 βαθµούς (αναλογικά) και µεγαλύτερες των 9 kWh/ευρώ βαθµολογούνται µε 10 βαθµούς.
4) Αξιολογείται και βαθµολογείται η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. Στις γεωτρήσεις τα φωτοβολταϊκά λαµβάνουν 5 βαθµούς και τα αυτόνοµα ΦΒ (µόνο για µη ηλεκτροδοτούµενες εκµεταλλεύσεις) 6 βαθµούς.
5) Αξιολογείται και βαθµολογείται η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούµενου επενδυτικού σχεδίου (βαθµολογείται αθροιστικά)

  • Τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης (4 βαθµοί).
  • Φορολογική και ασφαλιστικές ενηµερότητες (για είσπραξη χρηµάτων) χωρίς παρακρατούµενες οφειλές (2 βαθµοί).
  • Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης (2 βαθµοί).
  • Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (µέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων (1 βαθµός).
  • Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγµένα βαρών (1 βαθµός).

Απαίτηση σύμβασης
Για να επιδοτηθούν οι αγρότες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την κατάλληλη σύμβαση για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης, διαδικασία που όμως ενέχει μεγάλη γραφειοκρατία. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσεων για τη χρήση ΑΠΕ απαιτείται η τεκμηρίωση της αδυναμίας διασύνδεσης τους με το δίκτυο της ΔΕΗ ή η αντιοικονομικότητα αυτής.
Γενικότερα τα Σχέδια Βελτίωσης θα επιδοτούν επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά που φτάνουν σε κόστος τα 150.000 ευρώ. Για τα συλλογικά σχήματα ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Η στήριξη κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60% για μεμονωμένους αγρότες.