Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (11/1/2013)

 
Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
Στόχος του Νομοσχεδίου, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 19 Δεκεμβρίου και παραμένει υπό ψήφιση, είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)», η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 2002.
 
Με το Σχέδιο Νόμου, εφαρμόζεται η αποτελεσματική, συνετή, ορθολογική και βιώσιμη χρησιμοποίηση της ενέργειας, μεταξύ άλλων και στα προϊόντα πετρελαίου, το φυσικό αέριο και τα στερεά καύσιμα, που αποτελούν σημαντικές πηγές ενέργειας, αλλά επίσης και τις κύριες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματολογικές και τις τοπικές συνθήκες, τις κλιματικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων, καθώς και τη σχέση κόστους/ οφέλους. 
 
Παράλληλα, τίθενται κανόνες αναφορικά με το γενικό πλαίσιο μεθοδολογίας υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και κτιριακών μονάδων, περιλαμβάνοντας και παράγοντες όπως τα στοιχεία παθητικής θέρμανσης και ψύξης, η σκίαση, ο επαρκής φυσικός φωτισμός κ.α, με βάση τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά πρότυπα. Εφαρμόζονται δε, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων, δομικών στοιχείων που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου και των τεχνικών συστημάτων κτιρίων. 
 
Επιπρόσθετα, το Σχέδιο Νόμου θέτει κανόνες που αφορούν στην κατάρτιση εθνικών σχεδίων αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ ρυθμίζεται η ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, η τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων και τα ανεξάρτητα συστήματα ελέγχου για τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων και τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού.
 
«Ενσωμάτωση Οδηγίας 31/2010/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» 
 
Το ΥΠΕΚΑ, αντιλαμβανόμενο την απαίτηση για εκσυγχρονισμό του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και την εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ), αλλά και το υψηλό ανεκμετάλλευτο δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας από τα κτίρια, έχει θεσμοθετήσει τα τελευταία δύο έτη όλο το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. 
Συγκεκριμένα, με την έκδοση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις συνοδευτικές Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ), με τη σύσταση του σώματος των Ενεργειακών Επιθεωρητών (π.δ. 100/2010) και τη συγκρότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εφαρμόζεται και στη χώρα μας νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία περιλαμβάνει:
α) εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κατά την έκδοση άδειας δόμησης για νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια και
β) έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατά την πώληση και μίσθωση κτιρίων και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής νέων ή ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων. 
 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
 
Καθώς η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ αναδιατυπώθηκε με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταρχήν εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την αναδιατυπωμένη Οδηγία, ενώ παράλληλα κωδικοποιείται και επικαιροποιείται η ήδη υπάρχουσα σχετική νομοθεσία. 
 
Οι βασικές αλλαγές που προκύπτουν, αφορούν στα παρακάτω :
 
1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα καθοριστούν στον ΚΕΝΑΚ (σε επόμενο στάδιο), τόσο για το σύνολο ενός κτιρίου, όσο και για τα επιμέρους στοιχεία του, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής ενός κτιρίου ή ενός στοιχείου. 
2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί να είναι διαφορετικές για τα νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, όπως θα καθοριστούν στον ΚΕΝΑΚ (σε επόμενο στάδιο).
3. Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. 
4. Τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άνω των 500 τ.μ. (από 9.7.2015 το όριο γίνεται 250 τ.μ.) και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό, πρέπει να αναρτήσουν ΠΕΑ σε περίοπτη θέση. Διαφορετικά αποκλείεται η χρηματοδότησή τους από προγράμματα κινήτρων για παρεμβάσεις αναβάθμισης. 
5. Αντίστοιχα και για τα ιδιωτικά κτίρια άνω των 500 τ.μ. (από 9.7.2015 το όριο γίνεται 250 τ.μ.) τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό και για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ, αυτό πρέπει να αναρτάται σε περίοπτη θέση. 
6. Γίνεται υποχρεωτική η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας στις εμπορικές αγγελίες και διαφημίσεις για την πώληση ή τη μίσθωση ενός κτιρίου, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί ΠΕΑ. 
7. Η έκδοση ΠΕΑ σε κτιριακές μονάδες (διαμερίσματα) με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τ.μ. γίνεται υποχρεωτική από 1.1.2016.
8. Η αρχική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού πρέπει να γίνει εντός των 4 επόμενων. Από την 1.1.2014, για την έκδοση ΠΕΑ θα απαιτείται και η προσκόμιση των εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού.
9. Θεσμοθετείται επίσημα η διαδικασία ανάκλησης/αντικατάστασης των ΠΕΑ, ή των εκθέσεων επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
10. Προβλέπονται πρόστιμα για την περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ ή εκθέσεων επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς επίσης και για την παρακώλυση των ελέγχων της ΕΥΕΠΕΝ. 
11. Τα παραπάνω πρόστιμα, αλλά και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές επιβάλλονται πλέον με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι με απόφαση του Υπουργού. 
12. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούται σε αντικατάστασή τους, ενώ δύναται να λάβουν και αποζημίωση. 
13. Κατά την ανέγερση ενός νέου κτιρίου και προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), μετά από τους ελέγχους των Ελεγκτών Δόμησης πρέπει να εκδοθεί και ΠΕΑ από Ενεργειακό Επιθεωρητή. 
14. Καταργείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ).
 
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
 
Στο παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει κανείς να συμπληρώσει και τις πρόσφατες αλλαγές που θεσπίστηκαν: 
α) με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), σύμφωνα με τον οποίο η αμοιβή για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται ελεύθερα, ενώ και οι εισφορές υπολογίζονται  πλέον επί της συμβατικής αμοιβής. 
β) Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237 Α΄), σύμφωνα με την οποία μειώνονται τα παράβολα των Ενεργειακών Επιθεωρητών (από 150 ευρώ σε 50 ευρώ), καταργείται η επαγγελματική εμπειρία ως απαιτούμενο προσόν, καταργείται η έννοια της «άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή» και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προβλέπεται χρόνος απόκρισης 2 μηνών).
 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΚ
 
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως προς την χωροταξία και την πολεοδόμηση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την εγκύκλιο «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)».
 
Με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο στοχεύει στην ασφάλεια δικαίου για όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι με την εφαρμογή της θα αποφευχθούν φαινόμενα αποσπασματικών και κατά περίπτωση ερμηνειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης. Σημειώνουμε ότι, αντίστοιχου εύρους και μεγέθους πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ δεν έχει υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ΓΟΚ (1985). Η συγγραφή των περιεχομένων της εγκυκλίου έγινε σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι Διπλωματούχων Μηχανικών (ΣΠΜΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΠΣΔΜΗ, ΠΣΔΑΤΜ) και η ΕΕΤΕΜ.
 
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες τεύχος της εγκυκλίου: 
 
Πηγή: 4green.gr