Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Εγγραφή της GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει λάβει τον Αριθμό Μητρώου 18.

Ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται να έχουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, οι οποίες, διαθέτοντας κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, αναλαμβάνουν την υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις τελικών καταναλωτών.

Οι ενεργειακές υπηρεσίες παρέχονται με τη σύναψη σύμβασης ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ), μεγάλης διάρκειας, μεταξύ Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) και τελικού καταναλωτή, στην οποία προβλέπεται ότι η αμοιβή της ΕΕΥ βασίζεται στο οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη μείωση των ενεργειακών δαπανών. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕΥ αναλαμβάνει επιχειρηματικό και οικονομικό κίνδυνο.

Οι ενεργειακές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων:
• τοποθέτηση, αντικατάσταση, ρύθμιση συνθηκών λειτουργίας ενεργειακού εξοπλισμού,
• εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστη-μάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
• μερική ή ολική ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους,
• εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων φωτισμού, καθώς και
• εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

Οι ΕΕΥ μπορούν επίσης να παρέχουν με τις ΣΕΑ:
• εκτενή ενεργειακή επιθεώρηση και έλεγχο,
• παροχή συμβουλών για μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης,
• συντήρηση εξοπλισμού,
• εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (π.χ. ISO 50001), καθώς και
• κατάρτιση και εκπαίδευση τελικών χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης ενέργειας και ενεργειακής διαχείρισης.