Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για την αδειοδότηση Φ/Β σταθμών μεταξύ 20kW-150kW;

1. Που υποβάλλω την αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής;
Η αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (Πανεπιστημίου 69, 105 64, Αθήνα)

2. Ποια πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξαίρεση;
Αίτηση για εξαίρεση μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες που έχουν συσταθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, εάν οι ενδιαφερόμενοι προτίθεται να ενταχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, πρέπει ο αιτούμενος φορέας να είναι νομικό πρόσωπο συστημένο κατά την υποβολή της αίτησης στη ΡΑΕ.

3. Μπορεί το ίδιο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για τη χορήγηση εξαιρέσεων σε διαφορετικά (μη όμορα) ακίνητα?
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3468/2006 το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για χορήγηση εξαίρεσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.

4. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξαίρεση υπό σύσταση εταιρείες?
Εταιρείες υπό σύσταση δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση εξαίρεσης.

5. Τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση εξαίρεσης;
Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο αίτησης προς συμπλήρωση. Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο  Παράρτημα 2 της με αριθμ. Πρωτ. Δ6/Φ1/οικ. 5707 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄448/3-4-2007) «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (link στο site της ΡΑΕ για τον Κανονισμό σε *.pdf μορφή) και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

6. Προβλέπεται η καταβολή τέλους για την αίτηση εξαίρεσης;
Παρότι, το τέλος αναγράφεται στο Παράρτημα, έως σήμερα αυτό δεν έχει καθοριστεί. Μόλις το σχετικό τέλος καθοριστεί, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και ενημέρωση του κοινού.

7. Γίνονται δεκτά προσύμφωνα αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτων?
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για χορήγηση εξαίρεσης συνιστά η νόμιμη κατοχή ή κυριότητα του ακινήτου στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός παραγωγής. Ως εκ τούτου, δεν γίνεται δεκτή, η ενοχική – υποσχετική σύμβαση του προσυμφώνου, αλλά μόνον οριστικό συμβόλαιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό, βεβαίας χρονολογίας, με  το οποίο αποδεικνύεται η  νόμιμη κατοχή ή κυριότητα του ακινήτου.  Σε περίπτωση μίσθωσης πρέπει να προσκομίζεται και ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.

8. Πόσες αιτήσεις για εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα;
Στον ιστοτόπο της ΡΑΕ αναρτούνται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλήρεις κατάλογοι με τα Αρχεία αδειών προμήθειας, παραγωγής, εξαιρέσεων, ανακλήσεων, θετικών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ, καθώς και τα συγκεντρωτικά στοιχεία αιτήσεων για Φ/Β σταθμούς.

9. Μπορώ σε ένα οικόπεδο που διαθέτει έναν τίτλο ιδιοκτησίας να υποβάλω αιτήσεις για χορήγηση εξαιρέσεως, η συνολική ισχύς των οποίων είναι πάνω από 150kW;
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 σε κάθε αυτοτελές ακίνητο είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο μία αίτηση για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό  η συνολική ισχύς του οποίου δεν θα υπερβαίνει τα 150kW.

Για παράδειγμα σε ένα οικόπεδο πολλών στρεμμάτων:

  • Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για ένα Φ/Β σταθμό μέχρι 150kW.
  • Είναι δυνατή η υλοποίηση όσων Φ/Β σταθμών επιθυμώ (και εφόσον βέβαια μπορούν να χωροθετηθούν), εάν η ισχύς καθενός είναι μεγαλύτερη των 150kW, ακολουθώντας την  προβλεπόμενη για χορήγηση άδειας παραγωγής αδειοδοτική διαδικασία.

10. Στην περίπτωση όπου ένα πρόσωπο έχει λάβει περισσότερες από μία εξαιρέσεις για Φ/Β σταθμούς η τιμολόγηση θα γίνεται ατομικά για κάθε μία ή με βάση το συνολικό άθροισμα της εγκατεστημένης ισχύος των εξαιρέσεων αυτών;
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για κάθε έργο (μία απόφαση εξαίρεσης) υπογράφεται μία Σύμβαση Πώλησης μεταξύ του παραγωγού και του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου. Ως εκ τούτου η τιμολόγηση θα γίνεται ξεχωριστά για κάθε έργο. (ΦΕΚ Β΄1442/2006, ΦΕΚ Β΄148/2007)

11. Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σύναψη σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Για πόσα χρόνια ισχύει αυτή η σύμβαση;
Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται:

  • Μεταξύ παραγωγού και Διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) εάν ο Φ/Β σταθμός συνδεθεί στο Σύστημα.
  • Μεταξύ παραγωγού και Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΗ Α.Ε.) εάν ο Φ/Β σταθμός συνδεθεί σε Μη Διασυνδεδεμένο Νησί.

Σχετικά με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης: Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.3468/2006:
«η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας  ισχύει για δέκα έτη και μπορεί να παρατείνεται για δέκα επιπλέον έτη μονομερώς…».

12. Ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τις επιδοτήσεις επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β σταθμούς;
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων που αφορούν σε επιδοτήσεις επενδύσεων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β σταθμούς. Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα αυτά πρέπει να επικοινωνείτε είτε με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Αναπτυξιακός Νόμος) είτε με το Υπουργείο Ανάπτυξης (εάν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών επενδύσεων).

Πηγή: Ρ.Α.Ε.