Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

Προφίλ
Η απελευθέρωση της παγκόσμιας και ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η εξέλιξη της τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδήγησε τον Ιούλιο του 2006 στην ίδρυση της εταιρείας GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd. Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd, μία από τις παλαιότερες εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα, έχει καταξιωθεί στο χώρο των ΑΠΕ χάρη στην ολοκλήρωση εκατοντάδων έργων Φ/Β συστημάτων. Ο άρτιος σχεδιασμός, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Φ/Β, ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων, δίκαια κατατάσσει την εταιρεία ανάμεσα στις σημαντικότερες και πρωτοπόρες εταιρείες του κλάδου. Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, και κάτοχος πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008.

Οι άνθρωποι
Βασική προτεραιότητα της εταιρείας είναι η επιλογή και απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαρκής εκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων εξειδίκευσης και τεχνικών σεμιναρίων. Εξίσου σημαντική για την επιτυχία της εταιρείας είναι η έρευνα νέων προϊόντων και τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους από την εταιρεία. Ακόμα, η εταιρεία έχει εκπαιδεύσει και οργανώσει συνεργεία σε όλη την Ελλάδα, για να μπορεί να υλοποιεί έργα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας και τα νησιά, ενώ όλα τα έργα επιβλέπονται από αδειούχους μηχανικούς της εταιρείας προκειμένου να ανταποκρίνονται στα ποιοτικά standards της εταιρείας. Εκτός αυτού, ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμπειρία των συνεργείων της εταιρείας στην εγκατάσταση και λειτουργία κινουμένων συστημάτων βάσεων στήριξης. Βασική αρχή των μηχανικών της εταιρείας είναι η τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και η εφαρμογή πρακτικών και κανόνων που έχει θεσπίσει η διεύθυνση της εταιρείας. Ακόμα, η εταιρεία έχει οργανώσει ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και την άμεση επέμβαση σε περίπτωση παρουσίασης βλάβης.

Τα έργα
Η GLOBAL – ENERGY Solutions Ltd ήταν από τις πολύ πρώτες εταιρείες που το 2007 συνέδεσε στο δίκτυο το δεύτερο φωτοβολταϊκό σύστημα σε όλη την Ελλάδα, μετά την ψήφιση του Νόμου 3468/2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας! Εκτός αυτού, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που υλοποίησε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με 8 διαφορετικές τεχνολογίες κινουμένων συστημάτων βάσεων στήριξης, ενώ μεγάλο μέρος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που έχει υλοποιήσει είναι με κινούμενες βάσεις στήριξης με ιδιαίτερα αυξημένες αποδόσεις. Αλλά και οι εγκαταστάσεις που έχει υλοποιήσει η εταιρεία με σταθερές βάσεις στήριξης έχουν ξεχωρίσει για τις μεγάλες αποδόσεις τους. Ο βέλτιστος σχεδιασμός και μελέτη, η βέλτιστη επιλογή και διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκών συστημάτων για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, η τήρηση αυστηρών κανόνων και πρακτικών σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού και της υλοποίησης, και η διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που κατατάσσουν την εταιρεία στις μεγαλύτερες εταιρείες φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Οι συνολικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν ξεπεράσει τα 15MW, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ το προσεχές διάστημα.

Οι υπηρεσίες μας συνοπτικά είναι:

 • Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του συνόλου της αδειοδοτικής διαδικασίας (υποβολή αίτησης σύνδεσης, υποβολή αίτησης χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής ΕΠΟ και εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υποβολή αίτησης χορήγησης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, υποβολή φακέλου για την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης) και την έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας
 • Πραγματοποιούμε το βέλτιστο σχεδιασμό και μελέτη (διαστασιολόγηση, χωροθέτηση, ενεργειακή μελέτη-μελέτη σκίασης) για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά
 • Αναλαμβάνουμε τη χρηματοδότηση του έργου μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Παράδοση του έργου εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος «με το κλειδί στο χέρι»
 • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και για τη βελτίωση της απόδοσης

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την κατασκευή :

 • Φωτοβολταϊκών και υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών/υβριδικών συστημάτων, επί εδάφους με σταθερές ή κινούμενες βάσεις στήριξης μονού ή διπλού άξονα και επί στεγών).
 • Αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Ηλιακών θερμικών συστημάτων για ζεστό νερό ή και θέρμανση
 • Συστημάτων γεωθερμίας και βιομάζας για θέρμανση ή και ψύξη
 • Συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού κτλ.)
 • Συστημάτων ηλιακού φωτισμού