Πρόσφατα

Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 - 2022

Επικοινωνήστε μαζί μας για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 – 2022 για να ετοιμάσουμε την αίτηση σας.

Βιομάζα

Βιομάζα είναι «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων»
 
ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.
 
Στις πρώτες ύλες συγκαταλέγονται οι παραδοσιακές καλλιέργειες (σιτάρι, κριθάρι,αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος), οι ενεργειακές καλλιέργειες (καλάμι, αγριαγκινάρα, μίσχανθος, ευκάλυπτος, ελαιοκράμβη κ.α.), τα γεωργικά υπολείμματα (πυρήνες φρούτων, ελιάς, φύλλα, φλοιούς ρυζιού, κ.α.), τα ζωικά υπολείμματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα απόβλητα υποπροϊόντα σφαγείων, κ.α.
 
Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας, υγρών βιοκαυσίμων και διαφόρων ενδιάμεσων προϊόντων (μεθυλεστέρες-βιοdiesel, αιθανόλη, βιοαέριο, πυρολυτικά έλαια, κτλ). Οι διεργασίες για να παραχθεί το τελικό προϊόν μπορεί να είναι θερμικές ή βιοχημικές. Η επιλογή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί εξαρτάται κυρίως από το είδος της διαθέσιμης πρώτης ύλης και από το επιθυμητό τελικό ή και ενδιάμεσο προϊόν, καθώς και από το μέγεθος της εγκατάστασης. 
 
 Μετατροπή της Βιομάζας σε Ενέργεια (πηγή: ΚΑΠΕ)
 
Σε κάθε διεργασία διακρίνονται μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται συγκεκριμένη μελέτη για την επιλογή της κατάλληλης διεργασίας για την κάθε εφαρμογή.
 
Θερμικές διεργασίες:
 
Βιοχημικές διεργασίες: