Ανεμογεννήτριες

  Ο νόμος 3851/2010 ορίζει ότι η τιμή της παραγόμενης ενέργειας που προέρχεται από αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης ή  ίσης των 50kW ισούται με 250 €/ΜWh, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί σημαντικά την αδειοδοτική διαδικασία για τις μικρές ανεμογεννήτριες. Συγκεκριμένα απαλλάσσει τις ανεμογεννήτριες ισχύος μικρότερης από 100 kW από την  υποχρέωση άδειας παραγωγής και άδειας εγκατάστασης και […]

Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα

Η αδειοδοτική διαδικασία βήμα-βήμα   1. Φωτοβολταϊκά σε στέγες   Συστήματα <10 kWp   1 βήμα    1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης και υπογραφή σύμβασης συμψηφισμού με τη ΔΕΗ  → Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού    Συστήματα 10-100 kWp   2 βήματα    1. Αίτηση στην τοπική ΔΕΗ για προσφορά όρων σύνδεσης 2. Υπογραφή σύμβασης αγοροπωλησίας […]